STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 

„Česká společnost pro sexuální medicínu, z. s.“ 

 

Spolek Česká společnost pro sexuální medicínu, z.s. je členem
Evropské společnosti pro sexuální medicínu.
 

Čl. 1

Název a sídlo spolku

1. Název spolku: Česká společnost pro sexuální medicínu, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: Praha.
 

Čl. 2

Účel spolku

Účelem spolku je naplňování společného zájmu členů, kterým je mezioborová spolupráce medicínských a vědeckých oborů, týkajících se sexuálních a reprodukčních funkcí.
 

Čl. 3

Hlavní činnost spolku

Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím této hlavní činnosti:
a) dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost,
b) podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany,
c) podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá k vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi,
d) všestranně se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících,
e) vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí,
f) všestranně podporuje činnost odborných společností, lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech,
g) dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání,
h) dbá na dodržování pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými výzkumy.
 

Čl. 4

Členství ve spolku

1. Ve spolku existují dva druhy členství, a to řádné členství (řádný člen) a čestné členství (čestný člen).
2. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, pokud souhlasí se stanovami spolku a pokud rada kladně rozhodne o přijetí uchazeče za řádného člena. O udělení čestného členství rozhoduje rada z vlastního podnětu nebo na návrh (písemnou formou) kteréhokoliv řádného člena spolku.
3. O přijetí uchazeče za řádného člena spolku rozhoduje rada na základě žádosti (písemnou formou) a prezentace uchazeče. Řádné členství uchazeče ve spolku vzniká dnem, kdy mu bylo oznámeno kladné rozhodnutí o jeho přijetí za řádného člena spolku.
4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku – každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to písemným oznámením doručeným spolku; členství zaniká dnem uvedeným v oznámení, a pokud v oznámení není den zániku členství uveden, dnem, kdy bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku,
b) vyloučením člena ze spolku na základě rozhodnutí rady –rada může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství anebo jednal v rozporu se zájmy spolku, a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu,
členství ve spolku zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o vyloučení doručeno vylučovanému členovi spolku, na žádost vyloučeného člena přezkoumá rozhodnutí rady o vyloučení valná hromada,
c) odnětím čestného členství na základě rozhodnutí rady – rada může odejmout čestné členství členovi, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství anebo jednal v rozporu se zájmy spolku, a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu;
d) úmrtím člena spolku (fyzické osoby),
e) zrušením člena spolku (právnické osoby),
f) zánikem spolku.
6. Za závažné porušení povinností dle odst. 4 písm. b) tohoto článku se považuje rovněž skutečnost, pokud člen neuhradí dodatečně členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené radou ve výzvě k zaplacení, ve které byl člen upozorněn na možnost vyloučení ze spolku z důvodu porušení této povinnosti.
7. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.
8. Spolek vede prostřednictvím předsedy seznam členů s těmito údaji: u členů fyzických osob – jméno a příjmení, datum narození, korespondenční adresa a e-mail a u členů právnických osob – název, identifikační číslo, adresa sídla a email. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda. Aktualizace seznamu členů se provádí bez zbytečného odkladu po oznámení změny evidovaných údajů členem spolku. Seznam členů nebude zpřístupněn veřejnosti.
 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1. Řádný člen spolku má právo:
a) účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na tomto zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady,
b) navrhovat a volit členy orgánů spolku, být volen do orgánů spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty, žádostmi, stížnostmi a dotazy k činnosti spolku a má právo obdržet odpověď,
d) podílet se na činnosti spolku, užívat výhod členství, být informován o činnosti spolku a jeho orgánů,
e) nahlížet do dokladů o hospodaření spolku a činit si z nich na své náklady kopie.
2. Řádný člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku,
b) plnit rozhodnutí orgánů spolku,
c) aktivně se podílet na plnění účelu a cílů spolku,
d) svědomitě vykonávat funkci ve volených orgánech spolku, byl-li do některého z volených orgánů spolku zvolen,
e) zodpovídat za svěřený majetek spolku,
f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, majetek a dobré jméno spolku,
g) řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví valná hromada na každý kalendářní rok,
h) oznámit spolku každou změnu svých údajů evidovaných v seznamu členů,
i) dodržovat další povinnosti, které pro řádné členy stanoví valná hromada, je-li to nezbytné pro plnění účelu a cílů spolku.
3. Čestný člen spolku má právo:
a) účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na tomto zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady,
b) navrhovat a volit členy orgánů spolku, být volen do orgánů spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty, žádostmi, stížnostmi a dotazy k činnosti spolku a má právo obdržet odpověď,
d) užívat výhod řádného člena spolku a dalších výhod čestného členství, o kterých rozhodne valná hromada,
e) užívat další práva, která pro čestné členy stanoví valná hromada.
4. Čestný člen spolku má povinnost:
a) svědomitě vykonávat funkce ve volených orgánech spolku, byl-li do některého z volených orgánů spolku zvolen,
b) řádně a včas platit členský příspěvek, pokud jeho výši a splatnost stanoví pro příslušný kalendářní rok valná hromada;
c) dodržovat další povinnosti, které pro čestné členy stanoví valná hromada, je-li to nezbytné pro plnění účelu a cílů spolku.
 

Čl. 6

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada (nejvyšší orgán),
b) Předseda spolku (statutární orgán), (také jen „předseda“),
c) Rada (výkonný orgán).
 

Čl. 7

Valná hromada (nejvyšší orgán)

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
2. Valná hromada se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát (1x) ročně.
3. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda spolku a není-li to možné, tak valnou hromadu svolává k zasedání rada.
Zasedání valné hromady se svolá vždy, když o to požádá nejméně čtvrtina (1/4) členů spolku. Žádost musí obsahovat program zasedání valné hromady a odůvodnění žádosti. Nesvolá-li předseda spolku (případně rada) zasedání valné hromady do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, může kterýkoli z členů, který žádost podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
Zasedání valné hromady svolá předseda spolku (případně rada) vhodným způsobem nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání, zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena spolku evidovanou v seznamu členů spolku. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
Kdo zasedání valné hromady svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
4. O záležitostech spolku rozhoduje valná hromada ve sboru. Valná hromada je schopna usnášet se za přítomnosti většiny členů spolku a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden (1) hlas a hlasy všech členů jsou si rovné. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena spolku, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů spolku, je tento člen spolku oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.
5. Předseda spolku (případně kterýkoliv člen rady v nepřítomnosti předsedy spolku) zahájí zasedání valné hromady, ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet a poté vede zasedání valné hromady tak, jak byl ohlášen jeho program. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku.
6. Předseda spolku (případně kterýkoliv člen rady v nepřítomnosti předsedy spolku) zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady (včetně případného samostatného rozhodnutí valné hromady) do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis (včetně případného samostatného rozhodnutí valné hromady) podepisuje předseda spolku a nejméně jeden (1) člen rady. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může na základě žádosti adresované radě nahlížet v sídle spolku do zápisů ze zasedání valné hromady.
7. Valná hromada zejména:
a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
b) rozhoduje o změně stanov spolku,
c) schvaluje rozpočet spolku,
d) schvaluje výsledek hospodaření spolku,
e) schvaluje výroční zprávu spolku, pokud je zpracování výroční zprávy povinné nebo pokud rada rozhodne, že spolek vyhotoví výroční zprávu,
f) volí a odvolává členy orgánů spolku (člen spolku se při volbě členů orgánů spolku nemůže nechat zastoupit),
g) rozhoduje o počtu členů rady (člen spolku se při rozhodování o počtu členů rady nemůže nechat zastoupit),
h) rozhoduje o ustavení dalších orgánů spolku,
i) hodnotí činnost orgánů spolku i jejich členů,
j) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků na každý kalendářní rok,
k) přezkoumává rozhodnutí rady o vyloučení člena,
l) rozhoduje o přeměně spolku,
m) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací včetně osoby likvidátora a způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.
8. Člen spolku se může na zasedání valné hromady nechat zastoupit jiným členem spolku, s výjimkou volby členů orgánů spolku a rozhodování o počtu členů rady. Právo zastupovat jiného člena spolku je zastupující člen povinen prokázat písemnou plnou mocí.
9. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, bude se po 30 minutách (30 minut po plánovaném začátku řádného zasedání valné hromady) konat náhradní zasedání valné hromady. Náhradní valná hromada je schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů.
 

Čl. 8

Předseda spolku (statutární orgán)

1. Předseda spolku (pro účely tohoto článku také jen „předseda“) je individuálním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Předseda může být současně členem rady. Předsedou může být pouze fyzická osoba.
3. Předseda je volen valnou hromadou. Návrh na volbu určité osoby do funkce předsedy může podat kterýkoli člen spolku. Zastupování při volbě předsedy na valné hromadě není možné.
4. Funkční období předsedy je 4 (čtyři) roky. Předseda může být opětovně zvolen.
5. Funkce předsedy zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením předsedy – předseda může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li předseda ze své funkce prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení předsedy může za spolek převzít kterýkoliv člen rady;
c) odvoláním předsedy – předseda může být odvolán valnou hromadou i bez udání důvodu,
d) úmrtím předsedy,
e) zánikem spolku.
6. Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. Předseda zejména:
a) koordinuje činnost spolku,
b) svolává zasedání valné hromady,
c) zpracovává a předkládá valné hromadě podklady pro rozhodnutí valné hromady včetně zprávy o hospodaření spolku,
d) vydává vnitřní předpisy spolku,
e) vykonává pravomoc zaměstnavatele,
f) vede neveřejný seznam členů spolku.
7. Právně jednat jménem spolku může ve všech záležitostech samostatně předseda spolku. Kdo za spolek podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
8. Funkce předsedy spolku je čestná a za výkon funkce nenáleží předsedovi spolku odměna.
 

Čl. 9

Rada (výkonný orgán)

1. Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Rada má nejméně tři (3) členy a nejvíce sedm (7) členů. O počtu členů rozhoduje valná hromada.
3. Členové rady jsou voleni valnou hromadou. Návrh na volbu určité osoby do funkce člena rady může podat kterýkoli člen spolku. Člen rady může být současně předsedou spolku. Zastupování při volbě členů rady na valné hromadě není možné.
4. Rada volí ze svého středu předsedu rady (dále jen „předseda rady“). Předseda rady může být současně předsedou spolku, obě funkce jsou však různého charakteru – předseda spolku (statutární orgán) zastupuje spolek navenek, předseda rady řídí činnost rady (výkonného orgánu) směrem dovnitř spolku.
5. Funkční období členů rady je 4 (čtyři) roky. Každý člen rady může být opětovně zvolen.
6. Rada se schází dle potřeby, nejméně dvakrát (2x) ročně.
7. Zasedání rady svolá předseda rady (případně kterýkoliv jiný člen rady) vhodným způsobem nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání, zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena rady evidovanou v seznamu členů spolku. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Výjimku představuje zasedání rady, konané za účelem volby předsedy rady, které se může konat bezprostředně po skončení zasedání valné hromady, která zvolí členy rady.
8. O záležitostech spolku rozhoduje rada ve sboru, pokud stanovy neurčí něco jiného. Každý člen má jeden (1) hlas a hlasy všech členů jsou si rovné; v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování rady rozhoduje hlas předsedy rady. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena rady, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů rady, je tento člen rady oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.
Rozhodování na zasedání rady: Na zasedání rozhoduje rada většinou hlasů přítomných členů.
Ve všech záležitostech, které patří do působnosti rady, může rada rozhodovat i mimo zasedání, a to kdykoliv, v jakékoliv otázce, a to na návrh kteréhokoliv člena rady (písemnou formou, např. e-mailem), rozeslaný členům rady. Návrh musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaj o lhůtě, ve které se mají členové rady vyjádřit, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dní. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření každého člena rady s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí anebo odeslané z e-mailové adresy členů rady, jehož přílohou je plné znění návrhu rozhodnutí. Předseda rady oznámí (písemnou formou, např. e-mailem) členům rady výsledek hlasování, a pokud bylo rozhodnutí přijato, oznámí i celý obsah přijatého rozhodnutí.
Rozhodování mimo zasedání rady: Mimo zasedání rozhoduje rada většinou hlasů všech svých členů.
Předsedu rady je možné zvolit pouze na zasedání rady, nikoliv mimo zasedání.
9. Předseda rady (případně kterýkoliv jiný člen rady) zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání rady do třiceti (30) dnů od jejího ukončení, zápis (včetně případného samostatného rozhodnutí rady) podepisují vždy alespoň dva (2) členové rady. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.
10. Funkce člena rady zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením člena rady – člen rady může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li člen rady ze své funkce prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení může za spolek převzít kterýkoliv jiný člen rady;
c) odvoláním člena rady – člen rady může být odvolán valnou hromadou i bez udání důvodu,
d) dohodou mezi spolkem a členem rady,
e) úmrtím člena rady (fyzické osoby),
f) zánikem člena rady (právnické osoby),
g) zánikem spolku.
11. V případě uvolnění funkce člena rady bude náhradní člen rady zvolen na nejbližším zasedání valné hromady (v případě odvolání člena rady na zasedání valné hromady bude náhradní člen rady zvolen na tomto zasedání valné hromady), a to pouze na dobu funkčního období aktuálních členů rady.
12. Rada zejména:
a) dohlíží na naplňování účelu spolku a dodržování stanov spolku,
b) vykonává rozhodnutí valné hromady, pokud není působnost svěřena předsedovi spolku,
c) rozhoduje o tom, zda spolek vyhotoví výroční zprávu (pokud zpracování výroční zprávy není povinné); zpracovává výroční zprávu spolku,
d) rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku,
e) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
f) vykonává jiné činnosti, kterými byla pověřena předsedou spolku.
13. Členové rady se nezapisují do spolkového rejstříku.
14. Za radu jednají a podepisují směrem dovnitř spolku (například vůči členům či uchazečům o členství) vždy buď předseda rady, nebo v jeho nepřítomnosti alespoň dva (2) členové rady.
15. Funkce členů rady je čestná a za výkon funkce nenáleží členům rady odměna.
 

Čl. 10

Zásady hospodaření

1. Náklady spojené s činností spolku se hradí ze zdrojů majetku, jež jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary fyzických a právnických osob,
c) dotace z veřejných rozpočtů,
d) výnosy z činnosti spolku,
e) výnosy z majetku spolku,
f) jiné zdroje.
2. Spolek vynakládá své prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. Prostředky spolku jsou využívány tak, aby byly co nejvíce ku prospěchu všem členům spolku.
3. Pokud byl majetek pořízen z prostředků veřejných rozpočtů nebo od dárců, je spolek povinen respektovat při nakládání s tímto majetkem obecně platné předpisy a požadavky poskytovatelů dotací a dárců.
4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolku. Předseda se při hospodaření řídí obecně závaznými právními předpisy.
 

Čl. 11

Zánik spolku

1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného.
2. V případě zrušení spolku rozhodne valná hromada o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.
3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tyto stanovy byly schváleny na zasedání valné hromady dne 27. května 2016 a nabývají účinnosti okamžikem schválení valnou hromadou. Tyto stanovy nahrazují dřívější stanovy v plném rozsahu.