Neplodnost - problém přelomu tisíciletí: Souhrn

09.02.2010 18:46

 Pacík Dalibor, Turjanica Michal

Urologická klinika FN Brno 
přednosta: Doc. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

   Souhrn

   Problém infertility se stává významným nejenom tím, že se zlepšuje diagnostika a možnosti léčení této poruchy, ale i tím, jak do popředí vystupuje zájem dnešní medicíny o kvalitu života a v neposlední řadě také tím, jak populace stárne. 
   Autoři se zaměřují především na, dříve často opomíjenou, mužskou část infertilního páru. Předkládají současné možnosti endokrinního vyšetření, vycházející ze znalostí endokrinních faktorů ovlivňujících proces reprodukce, hodnotí možnosti ambulantního vyšetření včetně anamnézy, fyzikálního vyšetření a analýzy semenné tekutiny, chirurgické léčby ve specializovaných centrech, ale i medikamentózní léčby empirické i specifické a v neposlední řadě možnosti mikromanipulačních technik.

   Úvod

   Závažnost problému infertility vyplývá nejenom z klesající schopnosti partnera oplodnit či partnerky být oplodněna, ale je dále zesilována faktem klesající porodnosti v České republice. Jedná se o problém nejenom medicínský, psychický, ale i společenský, který i když nebolí a neohrožuje na životě, zasahuje relativně mladé jedince v období jejich nejdynamičtějšího všestranného rozvoje, v období vytváření solidních základů rodiny, partnerského vztahu ale i ekonomických podmínek. Logicky a přirozeně tedy negativně zasahuje do života postižených jedinců z pohledu nejrůznějších aspektů a jeho neřešení vede k odpovídajícím důsledkům, naopak úspěšné vyřešení má velmi pozitivní dopady. 
   I když asi málokdo pochybuje o tom, že se vždy jedná o problém páru, stále ještě spousta laiků (a mnohdy ani lékařů) si neuvědomuje, že prakticky 50% příčin tohoto stavu lze hledat právě u mužské poloviny páru. To je také důvodem proč se stále nejčastěji obrací žena na gynekologa se "svým" problémem a otázka problémů partnera zůstává v pozadí. Tento zastaralý přístup se i v ČR sice mění, ale stále velmi pomalu a péče o neplodného muže tak zůstává (s výjimkou několika center) poměrně nerozvinutá. 
   Tuto situaci musíme a chceme měnit a pokud připustíme pravdivost citátu "Kde je vůle, tam je i cesta", lze očekávat v blízké budoucnosti významné změny ve smyslu zlepšení tohoto nepříznivého stavu.
   Ve FN Brno má péče o neplodnou ženu dlouholetou a úspěšnou tradici díky programu zdejší gynekologicko-porodnické kliniky vedené prof. MUDr. Pavlem Ventrubou, DrSc. Potřeba komplexního přístupu k této problematice vedla již před dvěma lety k zahájení spolupráce mezi gynekologií a urologickou klinikou, s cílem podtrhnout význam mužské složky a zvýšit kvalitu i kvantitu poskytované péče. 
   V současné době dozrál ke svému konečnému a funkčnímu závěru i po stránce formální koncepční záměr vytvoření Univerzitního andrologického centra. Již existující péče získala svoje významné zastřešení a horizontální propojení pracovišť urologie, gynekologie, sexuologie a genetiky a umožní komplexní péči o problematiku nejenom neplodnosti, ale i tak zvané celkové andrologické problematiky (včetně poruch sexuality, erekce, možných genetických poruch apod.). Tato organizační ucelená struktura se podílí na komplexní a nejmodernější diagnostice, léčbě i poradenství, umožní optimální využití vložených prostředků, zabrání jak jejich duplicitě, tak duplicitě prováděných vyšetření, umožní snadnou dostupnost a návaznost i spolupráci zúčastněných specialistů, podpoří rychlejší zavádění nových poznatků i metod, v neposlední řadě zlepší vědeckovýzkumné a výukové podmínky a umožní spolupráci i s jinými programy. Jedná se o univerzitní pracoviště, jehož primární a zásadní orientace není pouze směrem získání ekonomického profitu, což je pro další a vyvážený vývoj rovněž velmi důležité. 
   Každá odbornost a specializace má svoji historii, zakladatele i současné špičky, které shromáždily nejenom jedinečné zkušenosti, ale které také velmi často posunují vývoj dále a výše. Profesor Larry I. Lipschultz je většinou světových autorit v dané oblasti považován za nejvýznamnější vrcholek této špičky problematiky mužské infertility. O to cennější bylo jeho pozvání a možnost strávit 2 týdny na jeho pracovišti "Division of Male Reproductive Medicine and Surgery" v Baylor College of Medicine, Texas Medical Center v USA. Tato jedna z pěti nejprestižnějších medicínských institucí ve Spojených státech se stala nejenom líhní proslulých odborníků světové kardiochirurgie, ale i jiných odborností. Jedním z důkazů, že to platí i o oblasti mužské neplodnosti byla i nedávná volba Larryho Lipschultze jako prezidenta ASRM (American Society of Reproductive Medicine), ale je to jistě pouze jeden z mnoha důkazů. Tím hlavním je klinická práce a její známé a skvělé, publikované výsledky. Koncepcí našeho pracoviště je získat a přejímat informace, praktické zkušenosti i dovednosti na pracovištích, která jsou známa jako přední v té které oblasti světové medicíny. Tedy i zde (jako i mnohokrát předtím) umožní vyhnout se zbytečným chybám a omylům právě konfrontací našich zkušeností a výsledků (které rozhodně nepovažuji za špatné) se zkušenostmi člověka, který má přinejmenším desateronásobné zkušenosti v dané oblasti, než-li je schopen získat i ten nejvíce špičkový specialista v Evropě za celý svůj život. Možnost poučení z chyb a omylů, ke kterému bychom patrně docházeli na konci svojí profesní kariéry považuji prostě vždy za neocenitelné. Otázka nápadů, invencí a možností zdokonalení nikdy nekončí a byla důvodem pro návštěvu MUDr. Turjanici z našeho pracoviště v instituci prezidenta Evropské urologické asociace profesora F. Debruyna se stejným cílem. Informace nejenom jak léčit mužskou infertilitu, ale především, že možno léčit a že nutno léčit tuto poruchu s poměrně dobrými výsledky je důležitou informací pro širokou zdravotnickou veřejnost, ale i pro veřejnost laickou a k ní bychom rádi přispěli svým dílem.


 

—————

Zpět