Neplodnost - problém přelomu tisíciletí: Medikamentozní terapie Empirická

09.02.2010 19:00

 Úvod: 

   Přibližně u 25 % neplodných mužů, kteří jsou vyšetřováni pro infertilitu, se nepodaři identifikovat její příčinu. Tato infertilita je nazývána idiopatickou, neboť patofyziologie je v těchto případech jen velmi špatně definovaná. Existuje též druhá skupina mužů, u kterých příčina infertility může být sice identifikována, ovšem neexistuje dostupná specifická terapie. Obě skupiny mužů jsou kandidáty empirické medikamentózní terapie.
   Slovo "empirický" je odvozené z řeckého "empeirikos", což znamená "lékař spoléhající pouze na zkušenost". Při použití této definice může být řada terapií dostupných infertilním mužům považováno za empirické. Tato kapitola bude ale věnována medikamentozní a nemedikamentozní terapii, která se snaží překonat špatně definovanou patologii nebo nemá přísný vědecký základ pro její použití. Před zahájením nespecifické terapie by měli být kandidáti této terapie kompletně vyšetření k vyloučení léčitelných stavů, neboť specifická terapie je "cost-effective" a může páru ušetřit jak peníze, tak čas. 
   Níže uvedený kritický přehled empirické terapie by měl zdůraznit některé z úskalí a proměnných, které obsahují mnohé studie na toto téma: 
   1. Skupina mužů označená jako "idiopatická" je velmi heterogenní.
   2. Definice mužské infertility a subfertility kolísá od studie ke studii. 
   3. Spermiogramy jak zdravých tak infertilních mužů během dne široce kolísají, na což často není brán náležitý ohled. 
   4. Definice "zlepšení" spermiogramu kolísá od studie ke studii. 
   5. Většina studií postrádá placebem kontrolované skupiny (jsou nekontrolované). 
   6. Dávkovací schémata (dávky, intervaly) nejsou standardizovány. 

   Navíc je důležité si uvědomit, že většina empirických léčebných postupů je založena na použití hormonů a snaží se buď zvýšit výdej nebo zajistit přebytek odpovídajících pituitárních nebo testikulárních substancí jež mají zvýšit produkci spermií. Vzhledem k tomu bychom měli mít stále na mysli koncepci normální homeostatické rovnováhy v hypotalamo-pituitární-gonadální (HPG) ose. Léčbou indukované hormonální odchylky v této ose u jinak zdravého muže jsou nejvíce předurčeny k případnému nezdaru, neboť negativní zpětné vazby a další hemostatické mechanismy působí proti ní. 
   Je to jeden z důvodů, proč se muži užívající anabolické steroidy stávají infertilní: přebytek exogenního testosteronu působí inhibičně na produkci a uvolňování FSH a LH z hypofýzy a tím následně klesá produkce spermií. 
   Je důležité stanovit časový průběh terapie a spolu s pacientem rozhodnout, kdy empirickou terapii přerušit a pokračovat novou cestou.

   Koitální terapie 
   Diskusi o nechirurgické terapii je vhodné začít upozorněním na určité koitální faktory, které mohou optimalizovat šance páru na těhotenství. 
   Načasování koitu 
   Pouze 20% mladých mužů skutečně zná přesné časové období v ženském ovulačním cyklu, během kterého je třeba uskutečnit pohlavní styk k dosažení těhotenství. Periovulační perioda je časové období kolem ovulace, kdy je možná fertilizace vajíčka. Zmapování basální tělesné teploty partnerky umožňuje výpočet této periody pro příští ovulační cyklus. Stejně, nebo vzhledem ke své jednoduchosti i více užitečné jsou domácí sety, které detekují vzestup LH v moči bezprostředně před ovulací. Vzhledem k tomu, že spermie jsou v cervikálním hlenu zadržovány a postupně uvolňovány po dobu 48 hodin, není nezbytné, aby pohlavní styk a ovulace proběhly v přesně stejnou dobu.

   Frekvence koitů
   Ejakulace musí být dostatečně častá, aby adekvátně pokryla ovulační periodu. Obvyklým doporučením je pohlavní styk každý druhý den kolem této periody. Existují nedávné důkazy, že většina párů dospěje k těhotenství spíše při pohlavních stycích před ovulací než po ní. Pro kvalitu ejakulátu je důležitý stupeň sexuální stimulace před ejakulací. V některých případech, zvláště při použití inseminační terapie, po sobě následující ejakuláty mohou pro výkon zajistit signifikantně více spermií. 

   Koitální toxiny
   Před uvedením na trh jsou léky obvykle důkladně testovány k vyloučení potencionálního negativního vlivu na reprodukci. Nehledě na to je však v době pokusů o koncepci vhodné vysadit veškerou ne nezbytnou medikaci, která může být bezpečně vynechána a seznam potencionálně gonadotoxických léků je uveden v následujícím přehledu: 
   Blokátory kalciových kanálů 
   Cimetidin
   Sulfasalazin
   Valproová kyselina
   Spironolakton
   Kolchicin
   Allopurinol
   Alfa blokátory
   Nitrofurantoin
   Lithium
   Tricyklická antidepresiva
   Antipsychotika 

   Je-li to možné, je vhodné se vyvarovat lubrikačních gelů a slin. Je-li to nezbytné, jeví se jako nejbezpečnější rostlinné oleje. Další toxiny představuje expozice vysokým teplotám při pravidelné sauně, kouření, kokain, alkohol. K reverzibilní depresi spermatogeneze může vést i marihuana.

   Hormonální terapie 
   Produkce semenné tekutiny je v podstatě řízena HPG hormony. Hormonální empirická terapie se pokouší manipulovat s touto osou za účelem zlepšení kvality semenné tekutiny. Ačkoliv fyziologie této osy je velmi komplexní, existují určitá základní fakta, která by měla býti přehledně uvedena ještě před započetím diskuse o hormonálních empirických terapiích. 
   1. Muži mají nízké hladiny cirkulujících estrogenů. 
   2. Estrogeny, stejně jako testosteron, mají normální zpětnou vazbu a ovlivňují HPG osu. 
   3. FSH iniciuje a pomáhá udržet normální produkci spermií.
    4. Intratestikulámí hladiny testosteronu mohou být 20 - 50x vyšší než hladiny v krvi. 

   Clomiphene citrát
   Jedná se o syntetický, nesteroidní preparát, který je strukturálně podobný DES. Působí jako antiestrogen a kompetitivně se váže na estrogenní receptory v hypotalamu a hypofýze. Tato vazba efektivně blokuje účinek normálně nízkých hladin estrogenu na mužskou HPG osu a tím zvyšuje sekreci GnRH, FSH a LH. Zvýšený výdej těchto hormonů pak zvyšuje produkci testosteronu a (snad) produkci spermií ve varlatech. 

   Léčebný režim
   Léčba clomiphenem se používá k léčbě idiopaticky nízkého počtu spermií. Méně účinná je jako léčba snížené motility. Po 2-4 týdnech by měly být monitorovány sérové hladiny gonadotropinů a testosteronu a dávkování by mělo být upraveno tak, aby hladina testosteronu zůstala v normálním rozmezí. Vyšší než normální hladiny testosteronu mohou mít za následek snížení kvality semene. Kontrolní spermiogramy by měly být provedeny po 3 měsících a následně v pravidelných intervalech. Terapie by měla být přerušena nedojde-li do 6 měsíců ke zlepšení kvality semene. 

   Vedlejší účinky 
   Terapie c1omiphenem je relativně bezpečná s následujícími vedlejšími účinky, které se vyskytují u méně než 5 % pacientů: gynekomastie, gastrointestinální potíže, přírůstek na váze, závratě, poruchy vizu, změny libida a alergická dermatitida.

   Účinnost
   Přestože od roku 1964 bylo publikováno přes 30 studií týkajících se clomiphenové léčby, pouze několik z nich obsahuje kontrolní skupiny pro možnost srovnání. Obecně lze říci, že existuje stejné množství studií, jež prokazují účinnost clomiphenu srovnatelnou s placebem nebo naopak prokazující zvýšení koncentrace spermií a procent těhotenství. Při této terapii bylo pozorováno i snížení koncentrace spermií. Může existovat podskupina idiopaticky infertilních pacientů, u nichž je skryta mírná inkompletní androgenní rezistence a pro které je antiestrogenní terapie efektivní. Definovat tyto pacienty je však velmi obtížné.

Tamoxifen
   Tamoxifen se běžně používá k léčbě metastazujícího karcinomu prsu u žen. Je to další antiestrogen, který funguje stejným způsobem jako clomiphene citrát. Může však mít méně estrogenní aktivity než clomiphen. 

   Léčebný režim
Je též indikován při idiopatické oligospermii. Sérové hladiny testosteronu, LH a FSH by měly být měřeny 2 - 4 týdny po započetí terapie. Spermiogram se vyšetřuje za 3 měsíce a dále v pravidelných intervalech. 

   Vedlejší účinky
   Profil vedlejších účinků tamoxifenu je podobný jako u clomiphene citrátu. Protože působí ještě méně estrogenně než clomiphen, jsou vedlejší účinky pozorovány ještě vzácněji. 

   Účinnost
   Ačkoliv existuje asi 12 nekontrolovaných studií, které naznačují, že tamoxifen může zlepšit procento těhotenství u infertilních mužů, je pouze několik kontrolovaných studií. Shrnuto, tyto studie nepotvrzují dřívější práce, které prokazovaly efektivitu léčby tamoxifenem u idiopatické inferti1ity. Podobně jako u clomiphenu, může existovat skupina mužů, kteří mohou mít prospěch z léčby tamoxifenem. V současné době je však obtížné tyto pacienty identifikovat.

   Testosteron "rebound" léčba
   Bylo prokázáno, že vysoké dávky testosteronu vyvolávají azoospermii a to inhibicí sekrece gonadotropinů. Již historická data z roku 1939 svědčí o tom, že zastavení podávání testosteronu vede nejen k obnovení spermatogeneze, ale často i ke zlepšení kvality semenné tekutiny ve srovnání se stavem před započetím léčby. Tento fenomén byl nazván testosteron "rebound" léčba a stal se teoretickým základem léčby mužské infertility. 

   Léčebný režim
   U mužů s oligospermií se podává 200 - 250 mg testosteronu parenetrálně, dokud není při vyšetření spermiogramu dosaženo azoospermie (přibližně 5 měsíců). Za 3 - 6 měsíců po přerušení léčby by se měla znovu objevit spermatogeneza. Starší léčebné režimy kombinovaly parenterální a vysoce dávkovaný perorální testosteron, byly však již opuštěny vzhledem ke komplikacím, které působil perorální testosteron - cholestatickou žloutenku a bolestivou gynekomastii. Vedlejší účinky Tato forma hormonální léčby může mít vedlejší účinky jako jsou poruchy nálady, měnící se libido a kožní změny.

   Účinnost
   Několik nekontrolovaných studií u této terapie demonstrovalo zlepšení semenných parametrů u 59 - 67 % pacientů a 27 - 41 % těhotenství. Byla ovšem provedena jen jedna kontrolovaná studie a ta neprokázala žádné zlepšení kvality semenné a 0% těhotenství (srovnatelné s placebem) po 6 měsících u 15 mužů. Navíc, po ukončení "rebound" terapie přibližně 5% mužů skončilo s azoospermií nebo s koncentrací spermií nižší než před zahájením terapie. Vzhledem k těmto důvodům by měla zůstat "rebound" terapie rezervována pro ty muže s neobstrukční azoospermií u kterých (a) není dostupná jiná efektivní léčba a (b) asistované techníky nejsou možné. 

   Nízké dávky androgenů
   Jelikož produkce spermií ve varlatech je závislá na dostatečných hladinách cirkulujících androgenů, stala se teorie "více androgenů je lepší než méně" základem léčby idiopathické infertility. Bohužel se prokázalo, že u zdravého eugonadálního muže s nízkým počtem spermií exogenní testosteron zpětnou vazbou inhibuje HPG osu a snižuje spermatogenezu. Z těchto důvodů se zkoušela velmi nízce dávkovaná androgenní terapie ve snaze o dosažení nárůstu cirkulujícího testo steronu a obejití inhibičního efektu na HPG osu. Bohužel se nepodařilo přesně prokázat, že tato forma terapie zvýší intratestikulámí hladiny testo steronu, které jsou normálně 20 - 50x vyšší než cirkulující hladiny. 

   Léčebný režim
   Perorálně podávaný mesterolon nebo fluoxymesteron se podává až 6 měsíců a sledují se sérové hladiny testosteronu a dávka je upravována tak, aby tyto hladiny zůstaly ve fyziologickém rozmezÍ. Spermiogramy se provádí v pravidelných intervalech. Vedlejší účinky Vzhledem k tomu, že perorální androgeny jsou metabolizovány v játrech, je často pozorována cholestatická žloutenka. Běžná je též bolestivá gynekomastie.

   Účinnost
   S touto formou terapie u idiopaticky infertilních mužů bylo provedeno 7 studií, včetně prospektivních a randomizovaných studií. S ohledem na procento těhotenství žádná z těchto studií neprokázala signifikantní efekt androgenů ve srovnání s placebem. V současné době nejsou indikace této formy terapie dobře definovány a navíc ji mohou provázet významné nežádoucí účinky.

   Inhibitory aromatázy 
   Terapie inhibitory aromatázy je částečně založena na předpokladu, že u některých pacientů může být spermatogeneza snížena nerovnováhou mezi cirkulujícím a testikulárním poměrem testosteron/estrogen. Aromatáza je enzym zodpovědný za konverzi testosteronu na estrogeny (specificky, estradiol). Inhibitory aromatázy nemají vlastní androgenní nebo estrogenní aktivitu. Jeli tato cesta zablokována inhibitorem aromatázy, pak je teoreticky možné zvýšit poměr testosteron/estrogen ve varlatech a tím případně zlepšit spermatogenezu. Inhibitory aromatázy mohou také zablokovat negativní zpětnou vazbu estrogenu na HPG osu a tím zvýšit výdej FSH a LH.

   Léčebný režim 
   Mužům s idiopatickou oligospermií se podává denně testolaktonu. Analýza semene se provádí 3 měsíce po započetí terapie a dále pak v pravidelných intervalech. 
   Vedlejší účinky 
   Inhibitory aromatázy jsou velmi bezpečné a dobře tolerované.

   Účinnost
   K vyšetření účinnosti testolaktonu v léčbě mužské neplodnosti byla provedena jedna dvojitě slepá, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie. V každé větvi bylo 20 pacientů, kteří byli sledováni po dobu 8 měsíců. Ve skupině s testolaktonem došlo ke zlepšení spermiogramu u 27%, ve skupině s placebem u 22 %. Procenta dosažených těhotenství se mezi oběma skupinami nelišily.

 Gonadotropiny (hCG, hMG)
   Iniciace a udržení spermatogeneze je závislé na správné stimulaci varlat gonadotropiny (FSH, LH). Od počátku 60. let je gonadotropinová terapie empiricky používaná k léčbě infertility. Důvod je dvojí: (1) terapie gonadotropiny je velmi účinná jako specifická terapie hypogonadotropního hypogonadismu a (2) sety ke stanovení sérových hodnot LH a FSK jsou založeny na imunologickém principu a nemusí pravdivě odrážet hladiny biologicky aktivních hormonů. 

   Léčebný režim
   Nejužívanější jsou lidský choriový gonadotropin (hCG, LH-aktivita) a lidský menopausální gonadotropin (hMG, FSH-aktivita). hCG se podává 3x týdně i.m. společně s hMG Lm. 2-3x týdně a to po dobu 3-6 měsíců. Sledují se sérové hladiny testosteronu a spermiogramy a dle nálezů se pak upravuje dávkování. 

   Vedlejší účinky 
   Gonadotropiny jsou celkem bezpečné ale extrémně drahé. Vyžadují im. injekční podávání a tím predisponují k podkožnímu jizvení a infekcím v místě aplikací. Mohou se objevit změny nálady či libida, stejně jako akné.

   Účinnost
   Byla sice provedena řada nekontrolovaných studií, které prokázaly zlepšení jak kvality semene, tak procenta následných těhotenství. Tyto výsledky však nebyly potvrzeny studiemi kontrolovanými placebem. Existují důkazy, které naznačují, že koncentrace spermií roste s léčbou. Existuje také jedna studie, která naznačuje, že tato terapie může zlepšit úspěšnost fertilizace in vitro v případech selhání lVF. Další nekontrolovaná studie týkající se doplňkové léčby gonadotropiny u mužů s varikokélou, ukázala 44 % "pregnancy rate" při kombinaci korekce varikokély a hCG terapie oproti 23% "pregnancy rate" u pacientů s pouze korigovanou varikokélou. V současné době je obtížné ospravedlnit finanční nákladnost této terapie.

   Terapie GnRH 
   Alternativní cestou ke zvýšení FSH a LH je podání nových syntetických analog GnRH. Tato agens jsou velmi efektivní v léčbě hypogonadotropního hypogonadismu a nyní začínají být používána i k léčbě idiopatické oligospennie. Zdá se to být velmi fyziologický způsob zvýšení gonadotropinů a případně i spermatogenezy. Protože tyto léky mají velmi krátký poločas musí být podávány velmi často - buď intranasálně nebo subkutánně přenosnou pumpou.

   Léčebný režim 
   GnRH je podáván po dobu až 6 měsíců. 

   Vedlejší účinky 
   Terapie GnRH je bezpečná a dobře tolerovaná, ovšem drahá.

   Účinnost
   Ve studii s použitím některé z forem terapie u 21 mužů bylo pozorováno zlepšení semenných parametrů až u 67% pacientů. Není jasné, je-li zvýšené i procento těhotenství. V jedné kontrolované studii s buserelinem podávaným v dávce 10 ug S.c. 2x týdně nebyl prokázán rozdíl v kvalitě semene nebo procentu těhotenství při srovnání s kontrolou placebem. 

   Nehormonální terapie 
   K léčbě idiopatické ínfertility se používá nebo jsou v současné době zkoušeny různé neendokrinní metody léčby, které jsou publikované terapie jsou diskutovány níže. 

   Orálně podávaný kallikrein
   Kallikrein-kininový systém je zapojen do tkáňové proliferace, koagulační kaskády a komplementového systému. Komponenty tohoto systému jsou také přítomny v sekretech reprodukčního traktu a to jak u mužů, tak u žen. Předpokládá se, že se účastní transportu spermií ženským genitálním systémem, indukují motilitu spermií a stimulují spermatogenezu. Kallikrein je pankretický enzym, který způsobuje uvolňování kininů z kininogenů. Používá se v případech idiopatické oligospermie s tím, že může zvýšit metabolismus spermií, zvýšit průtok krve varlaty, stimulovat Sertoliho buňky a také stimulovat sekreci akcesorních pohlavních žláz. 

   Léčebný režim
   V Evropě se k léčbě asthenospermie používá vepřový pankreatický kallikrein. Vedlejší účinky Uvolnění kininů může způsobit exacerbaci chronických zánětlivých stavů jako je epididymítida nebo prostatitida. Jinak se tato léčba jeví jako bezpečná a dobře tolerovaná. 

   Účinnost
V in vitro studiích byla po expozici kallikreinům prokázána zvýšená motilita spermií. Nedávná, placebem kontrolovaná klinická studie u 90 asthenospermických pacientů prokázala signifikantní zlepšení koncentrace, motility a progresivního pohybu spermií u léčených mužů. Procento těhotenství bylo 38% pro léčenou skupinu a 16% pro placebo skupinu. Meta analýza této a dalších čtyř kontrolovaných studií předběžně ukazuje statisticky signifikantní rozdíl v procentech těhotenství mezi léčenými a placebo skupinami. Tento lék může být pro muže s asthenospermií účinnou léčbou.

   lndomethacin
   Indomethacin je příkladem nesteroidního protizánětlivého léku, který působí inhibicí syntézy prostaglandinů. Existují důkazy ukazující, že testikulární steroidogeneze a spermatogeneze jsou inhibovány prostaglandiny. Pokus o potlačení syntézy prostaglandinů a zlepšení produkce spermií tedy tvoří základ terapie inhibitory prostaglandinů.

   Léčebný režim 
   Pro oligospermické muže se denně používá indomethacin nebo ketoprofen po dobu 3-6 měsíců.

   Vedlejší účinky 
   Je popisována gastritida, nausea a průjem, stejně jako další obvyklé nežádoucí účinky nesteroidní proti zánětlivé terapie u zánětlivých onemocnění. 

   Účinnost
   Byly provedeny dvě placebem kontrolované studie u celkem 90 pacientů, které prokázaly procento těhotenství v léčených skupinách mezi 20% - 35% a v placebo skupinách 8%. V těchto studiích byl též pozorován pokles seminálních hladin prostaglandinů.

Pentoxifyllin
   Podobně jako kofein je pentoxifyllin methylxantinový derivát s delším poločasem a lepší rozpustností ve vodě. Bylo prokázáno, že snižuje krevní viskozitu a od roku 1972 je zavedenou terapií klaudikací při vaskulárním onemocnění periferních tepen. S myšlenkou, že může též zlepšit testikulární mikrocirkulaci je též používán k empirické léčbě infertility. Navíc, v in vitro studiích se spermiemi prokázal zvýšenou kvalitu a trvání motility, stejně jako snížení tvorby oxidačních produktů spermiemi. 

   Léčebný režim 
   Trental je podáván per os po dobu 3-6 měsíců.

   Vedlejší účinky 
   Pentoxifyllin je bezpečný a dobře tolerovaný. 

   Účinnost
   Nekontrolované studie prokázaly u asthenospermických i zdravých mužů zvýšení jak motility spermií, tak i jejich progresivního pohybu. Jedna kontrolovaná studie s 11 pacienty neprokázala zlepšení koncentrace spermií, motility ani procenta těhotenství. Pentoxifyllin může být též použit k in vitro stimulaci motility spermií pro asistované reprodukční techniky. 

   Antioxidační terapie
   Dle nedávných poznatků má 40% infertilních mužů ve svém reprodukčním traktu oxidační produkty, které zahrnují OH, 02, radikály a hydrogen peroxid a má se za to, že způsobují peroxidaci lipidů, která poškozuje spermatické membrány. Eliminace těchto radikálů může ochránit spermie před oxidačním poškozením. 

   Léčebný režim
   Antioxidační léčba může být indikována k terapii idiopatické asthenospermie. Jsou studovány dva preparáty: Glutathion a vitamin E. Vedlejší účinky Vedlejší účinky jsou minimální.

   Účinnost 
   V jedné dvojitě slepé placebem kontrolované studii s glutathionem byl zaznamenán signifikantní vzestup motility spermií, progresivního pohybu a morfologie spermií u pacientů, kteří měli buď varikokélu nebo infekci genitálního traktu. Tyto agens mohou být užitečné u podskupiny infertilních mužů, kteří mají zvýšené hladiny těchto látek.

   Růstový hormon (Growth Hormone, GH) 
   Růstový hormon (GH) je hypofyzární hormon, který se zdá nezbytný pro normální pubertální testikulární maturaci. Při deficitu GH dochází ke zpoždění nástupu puberty a snížení produkce steroidů. GH stimuluje produkci Insulin-Like Growth Factor-1 (ILGF-1) ve varlatech a IGLF-1 může být důležitým růstovým faktorem pro spermatogenezu. Klinicky se GH používá ke stimulaci růstu u dětí s opožděným růstem, dále je pak RH zavedeným anabolickým hormonem celosvětově používaným kulturisty. Protože GH a ILGF-1 jsou ve vyvíjejících se varlatech všudypřítomné, teoretizuje se, že léčba GH může zlepšit kvalitu semene. Použití GH nebo GH-RH se může stát novou a účinnou léčbou oligospermie.

   Léčebný režim 
   Lék se podává denně subkutánně. 

   Vedlejší účinky 
   Patří mezi ně elevace jaterních transamináz, zvýšení sérové hodnoty kreatininu a HgbA1C, otoky, ztuhlost a arthralgie kloubů (až u 60% pacientů).

   Účinnost
   Studie u infertilních mužů objevily, že tato populace má relativní deficit GH. V nekontrolovaných studiích terapie GH u mužů s oligospermií vyústila v nezměněný počet spermií a těhotenství, ale zvýšila objem ejakulátu. V jedné nekontrolované studii vyústila GH terapie u asthenospermických pacientů ve statisticky signifikantní zvýšení motility (z průměru 20 % na 44 % ) a 33% "pregnancy rate". V nedávných evropských studiích s GH u infertilních mužů bylo u některých jedinců se zástavou vyzráváni a azoospermií pozorováno objevení se spermií. 

   Fytoterapie
   Japonská a čínská fytoterapie byla po staletí užívána k léčbě různých onemocněni včetně infertility. Nedávno byly použity vědecké metody ke studiu těchto léků za účelem vyjasněni jejich účinků.

   Léčebný režim 
   Rostliny používané k léčbě infertility jsou uvedeny v následující tabulce. Zavedené tradiční byliny používané k léčbě mužské infertility:

Název rostliny
Zhibai Dihuang
Astragalus membranaceus
Hachimi-jio-gan
Gosha-jinki-gan
Hochu-ekki-to
Použití
imunologická infertilita
nízká motilita
idiopatická infertilita 
idiopatická infertilita 
idiopatická infertilita

   Účinnost
   Tyto terapie se začínají formálně studovat. Hoch-ekki-to způsobuje zvýšenou motilitu spermií in vitro a stimulaci epididymálních buněk v kulturách a možné zvýšení maturace spermií. V jedné nekontrolované klinické studii s Zhibai Dihuang došlo k vymizení sérových antispermatických protilátek u 81 % pravděpodobně imunologicky infertilních párů s následujícími těhotenstvími pouze u párů, které byly protilátkově negativní.

   Závěry 
   1. Empirická terapie mužské infertility se pokouší léčit špatně definovanou patofyziologii a proto je obecně méně úspěšná než specifická terapie. 
   2. Hormonálně založená empirická terapie předpokládá, že "více je lépe" ve smyslu reprodukčních hormonů. Vzhledem k normální tělesné homeostatické odpovědi jsou případně tyto terapie limitovány samy sebou. 
   3. S nedávnými pokroky a úspěchy asistovaných reprodukčních technologií by měl být ještě před zahájením empirické léčby stanoven její časový průběh včetně ukončení. 
   4. Potenciální nové terapie, které jsou nyní považovány za empirické, se s dalším výzkumem mohou stát zavedenou a specifickou léčbou. 
   5. Dobré celkové zdraví je důležitý recept také na reprodukční zdraví.


—————

Zpět