Editorial

09.02.2010 20:19

 Vážení členové Andrologické sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

   Andrologie se v českých zemích rozvíjí. Pomalu, v závislosti na vůli a aktivitě jednotlivých lékařů, klinik, odborných společností a také na podmínkách vývoje našeho zdravotnictví, který není nutno komentovat (pazourek...) 
   Často je považována za obor, který se věnuje jen sexuálním a reprodukčním funkcím muže. 
   International Society of Andrology (ISA), největší mezinárodní andrologická organizace, udává tradiční definici oboru takto: 
   "Andrologie je definována jako odvětví vědy a medicíny, zabývající se mužskými (samčími) reprodukčními orgány u člověka i u zvířat a jejich onemocněními. V této definici jsou zahrnuta všechna příbuzná odvětví vědy." 
   Praktickou náplní oboru je péče o reprodukční a sexuální funkce a celkový zdravotní stav muže, který je s těmito funkcemi spojen
   Andrologie se zabývá také sexuálními funkcemi ženy ve spojitosti s cévním zásobením a inervací ženského genitálu, aktivitou svalstva dna pánevního, hormonálním stavem a neuroendokrinními funkcemi. 
   Snaží se hledat navazující spojitosti mezi organickými a psychicko - emocionálními faktory u obou pohlaví (páru). 
   Sexuálními funkcemi a plodností se zabývá etablovaná sexuologie - toho času u nás výrazně stagnující. 
   Urologie se také zabývá onemocněními a funkčními poruchami pohlavních orgánů, kde se dělí o svůj zájem s gynekologií.

   Andrologie se nechce "demarkovat", tedy oddělit od výše zmíněných oborů, spíše chce přinést ve spolupráci s nimi něco nového. Jde hlavně o to, že ve srovnání s gynekologií nemají muži "svého" lékaře, svůj obor, který by se zabýval jejich problémy. 
   Někdy se naskýtá otázka, zda další obor medicíny na tomto poli není nadbytečný. 
   Spojením pohledů urologa, gynekologa, sexuologa, chirurga, internisty, endokrinologa, genetika, psychologa, psychiatra, gerontologa, pediatra a dalších medicínských oborů vzniká v andrologii nová kvalita, mající trochu odlišnou medicínskou filosofii
   Zabývá se současným stavem i perspektivou zdravotního stavu pacienta i jeho potomků. Jde o spojení oborů založených na lékařském umění operačním, komunikačních schopnostech lékaře, znalostech a osobnosti lékaře. V našich zemích vychází tedy z urologie, sexuologie a dalších výše uvedených oborů. 
   Medicínské obory se vyvíjí ve zcela "darwinovském" prostředí. Pokud nenajdou své místo, zanikají.

   Andrologie existuje.

   Muži se dožívají dnes v průměru kratšího věku, než ženy. Příčinou jsou zejména choroby kardiovaskulární. Poměr úmrtí na tyto choroby u mužů v poměru k ženám je 2,9 : 1. Doba očekávaného dožití je u muže o 6 až 7 let kratší než u žen. Souhrn faktorů, vedoucí k dřívějším úmrtím mužů oproti ženám se nazývá androtropie. Populace stárne, a s vyšším věkem výrazně stoupá počet žen v poměru k mužům. 
   Problémy s fertilitou postihují asi 15 % párů. Dnes je již větší polovina infertility způsobena mužským faktorem. Kvalita spermiogeneze pomalu klesá. Pokles je nerovnoměrný, s výraznými lokálními rozdíly. V Evropě je znatelný. Souvislost se stárnutím populace je zřejmá, v Evropě se rodí málo dětí. 
   Ve druhé polovině života má větší polovina mužů sexuální potíže a 80 - 90 % z nich se je bojí řešit, nebo neví, jak je řešit. Sexuální potíže jsou barometrem zdraví muže: zdravý muž nemá sexuální potíže. 
   Andrologie by neměla myslet jen na muže. Málokdo žije sám. Kromě fyzického zdraví je třeba myslet i na partnerské, rodinné a socioekonomické vztahy. 
   V medicíně se objevují nové souvislosti, nové léky, nové neinvazivní diagnostické a léčebné postupy, umožňující řešit poruchy a onemocnění dosud obtížně řešitelné či neřešitelné. Léčba neplodnosti a asistovaná reprodukce, mikrochirurgické andrologické operace a mikromanipulační postupy, cílená medikamentózní a v budoucnu genová terapie přispívají k rozvoji našeho oboru. 
   Nejde již jen o prodloužení lidského života, ale o kvalitu života, o zlepšení možností uchování veškerých životních aktivit (nejen reprodukčních a sexuálních) po celou dobu, kterou člověk prožije na této zemi.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

vědecký sekretář Andrologické sekce 
České urologické společnosti ČLS JEP.


—————

Zpět