doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

je zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN v Praze – Motole pro výuku, vědu a výzkum a pracuje jako výzkumný pracovník v laboratoři evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Působí jako soudní znalec v oboru gynekologie, porodnictví a sexuologie. Složil atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně (1988), II. stupně (1993) a lékařské sexuologie (1997). V roce 2013 ukončil doktorské studium lékařské psychologie a psychopatologie na 1. LF UK (Ph.D.). V roce 2019 byl habilitován na 1. LF UK docentem sexuologie. Je předsedou Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP a členem výboru Sexuologické společnosti ČLS JEP. Je autorem nebo spoluautorem 16 lékařských monografií a učebnic, více než 100 původních prací v odborných časopisech, 200 přednášek na různých tuzemských a zahraničních lékařských konferencích, hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem 5 výzkumných projektů podporovaných granty (GAČR, GAUK). Publikuje také v populárním tisku a vystupuje v hromadných sdělovacích médiích. Zabývá se především problematikou ženské sexuality.