Zpráva ze sympatibula České společnosti pro sexuální medicínu 2013

09.12.2013 07:40

Již po osmnácté se letos setkali odborní lékaři a psychologové zabývající se sexuální a reprodukční medicínou v Českém Krumlově. Dříve andrologické sympózium s doprovodným programem se letos poprvé konalo jako sympatibulum, organizované Českou společností pro sexuální medicínu a divizí Medical Services Mladé fronty, ve spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP a okresním sdružením ČLK Český Krumlov. Očekávané přívětivé počasí přelomu května a června se nenaplnilo, úkryt před deštěm  poskytly velký sál Městského divadla a Gotický sál prelatury.

V rámci sympatibula bylo koordinováno několik akcí: andrologické sympózium, feminologické sympózium a mezinárodní setkání středoevropské spolupráce v sexuální medicíně: Central European Collaboration on Sexual Medicine. Mezi odbornými bloky se konalo výroční setkání – valná hromada České společnosti pro sexuální medicínu, s volbami předsedy a rady ČSSM pro další čtyřleté volební období.

Andrologické sympózium

Andrologické sympózium zahájil chirurg, pan profesor Pafko,  přednáškou na téma Gender a chirurgie, kde se zamýšlel nad vztahy mezí pohlavími v náročném operačním oboru, nad vztahy mezi lékaři/lékařkami a pacienty/pacientkami ve všech kombinacích. Nastupující feminizaci medicíny hodnotil spíše smutně, s poukazem na neadekvátní honorování těžké práce lékařské. Mnohaleté zkušenosti podal s šarmem jemu vlastním, jeho přednáška byla odměněna bohatým potleskem.
Následující firemní sympózium Pfizer bylo věnováno patnáctiletému výročí Viagry, kdy po pěkné přednášce sexuologa Ondřeje Trojana byl nakrojen modrý dort,  posléze ve foyer divadla nabídnutý publiku. Součástí sympózia Pfizer byl křest nové knihy sexuoložky Taťány Šrámkové: Poruchy sexuality u somaticky nemocných, Grada 2013.
V dalším programu andrologického sympózia byly podány dvě zprávy o prvních zkušenostech s rázovou vlnou v terapii erektilní dysfunkce, která se ukazuje být novou nadějnou terapeutickou možností pro pacienty s vaskulogenní poruchou erekce, dostupnou od začátku roku 2013 i v ČR. Sexuolog Onřej Trojan a urolog Libor Zámečník prezentovali své první zkušenosti s přístrojem Medispec, generujícím elipsoidní rázovou vlnu, urologové Igor Motil, Martin Drábek a sexuoložka Taťána Šrámková prezentovali přístroj Renova, který pracuje s lineární rázovou vlnou. Úspěšnost lineární rázové vlny byla udávána zlepšením u 56 – 72 % léčených pacientů. Další příspěvek prezentující příkladnou péči o sexuální funkce pacientů s karcinomem prostaty přednesl urolog Marek Broul. Libor Zámečník prezentoval poté své zkušenosti  z urologické praxe, týkající se obtížně léčitelné kurvatury penisu, s přehledem terapie konzervativní i operační.
Firemní sympózium Berlin-Chemie Menarini na téma Léčba předčasné ejakulace přineslo informace o novém léku, který bude uveden na trh: dapoxetinu. Jde o krátkodobý selektivní inhibitor reuptake serotoninu, který byl registrován pro terapii ejaculatio preacox. Zajímavé soubory informací přednesli psycholog profesor Petr Weiss, androlog Karel Kočí a urolog Libor Zámečník.
Andrologický program pokračoval přednáškou neuropatologa pana primáře Františka Koukolíka, který  charakteristickým  podáním prezentoval vztahy mezi některými částmi Freudova učení a  neuronálními koreláty CNS. Přednáška internisty, diabetologa a obezitologa profesora Štěpána Svačiny směřovala k podstatě vzniku cévních onemocnění, v prezentaci Výživa a fyzická aktivita současného člověka – dispozice ke vzniku cévního postižení. Na jeho prezentaci navazovaly přednášky sexuoložky Taťány Šrámkové Vztah endoteliální dysfunkce, ED a rizikových faktorů  kardiovaskulárních onemocnění v souboru padesáti českých mužů, a urologa Matúše Chocholatého – téma Venogenní erektilní dysfunkce.  
Firemní sympózium Eli Lilly bylo věnováno tématu Cialis 5 mg denně i na LUTS. Urolog docent Jiří Heráček prezentoval možnou společnou etiologii symptomatologie dolních močových cest a ED v oblasti poruchy přítoku krve pánevními tepnami.
Andrologické přednášky pokračovaly poté aktuálním přehledem -  novými informacemi o androgenech z úst endokrinologa, pana profesora Stárky  - Co nového víme o testosteronu. Socioložka, docentka Hana Konečná přednesla prezentaci Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v asistované reprodukci,  která vyvolala odbornou diskusi na téma práv osvojeného na informaci o svých genetických rodičích v dětství a v dospělosti. Gynekologové primář Karel Řežábek a docent Tonko Mardešić  pak hodnotili  pozitivně vliv  zákona a nových pravidel úhrady IVF zdravotními pojišťovnami na snížení vícečetných gravidit. Nové úpravy preferují přenos jednoho embrya při prvních dvou transferech, kdy jsou zdravotní pojišťovny ochotny hradit celkem 4 cykly asistované reprodukce.  Socioložka Adéla Kubičková poté přednesla příspěvek na téma prevence poruch reprodukčního zdraví: S muži na kus řeči, kde se dotkla oblasti opomíjené prevence a zanedbávaného proaktivního přístupu k poruchám mužské plodnosti, kdy by se řadě problémů dalo předejít, nebo je přinejmenším zmírnit. Poslední prezentaci andrologického sympózia přednesl androlog primář Vladimír Kubíček, který v příspěvku Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR představil manuál WHO  pro vyšetření  neplodného muže, který v ČR není prakticky znám a respektován, většina našich mužů s poruchami plodnosti není adekvátně vyšetřena a léčena, asistovaná reprodukce je často mylně prezentována jako jediná správná volba léčby mužské neplodnosti.
Firemní sympózium Promed bylo věnováno tématu Mluvíme s pacienty o sexu?, které přednesl Zlatko Pastor. Komunikaci o sexuálních problémech je třeba se učit, v prezentaci byla řada užitečných informací.
„Central European Collaboration on Sexual Medicine“ (CECSM) bylo mezinárodním, anglicky mluveným setkáním, kde se sešli reprezentanti české, slovenské, maďarské, slovinské, polské a gruzínské sexuální medicíny. Přednosta Sexuologického ústavu, docent Pohanka přednesl příspěvek shrnující nálezy spermiogramů provedených na tomto pracovišti s tím, že nebyla zjištěna tendence ke zhoršení nálezů v čase: Michal Pohanka, Jaroslav Zvěřina: Worsening of male fertility – myth or reality? Slovenský kolega M. Hrivňák přednesl přednášku Erectile dysfunction - from guidelines to practice.  Profesor Zurab Marshania z Gruzie vážil dlouhou cestu s přednáškou Debutant form of lifelong delayed ejaculation in men with retarded psychosexual development: Case study. Slovinský kolega Dejan Bratus prezentoval studii sexuálního chování slovinských párů Sexual behaviour of Slovenian couples. Polský sexuolog Michal Lew-Starowicz přednesl kritický pohled na závislost na sexu: Problematic hypersexuality - critical view on the "sexual addiction". Předseda maďarské společnosti pro sexuální medicínu, budapešťský urolog doktor  Ferenc Fekete přednesl pohled na sexuální medicínu  v Maďarsku v minulosti a nyní, spolu s dalším příspěvkem na téma předčasné ejakulace:  Sexual medicine- the past and present in Hungary; Our experience with  premature ejaculation patients.  Ferenc Fekete se poté s místopředsedou České společnosti pro sexuální medicínu, profesorem Petrem Weissem dohodli na střídavém konání  setkání CECSM v České republice (Český Krumlov) a v Maďarsku (Visegrád).
Feminologické sympózium začalo přednáškami sexuologa/gynekologa Zlatko Pastora na témata Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a současnost a Novinky v ženské sexuální anatomii. Užitečné aktuální informace o ženské sexualitě z orgánového úhlu pohledu byly obohaceny pohledem psychologa, pana profesora Stanislava Kratochvíla s tématem Ženské sexuální dysfunkce, osobnost a láska. Obezitoložka Dita Pichlerová přednesla téma Ženská pohlavní mutilace – kultura, náboženství, mýty a obavy, které je užitelné v současné multikulturní migrující společnosti. Psycholožka docentka Laura Janáčková  zpracovala poutavě svoji prezentaci Masturbace, zaměřenou na masturbaci u žen. Navazující přednáška designérky Anny Marešové Estetická erotika velmi zaujala publikum jiným úhlem pohledu na sexuální a erotické pomůcky, a ukázala že odborné informace v této oblasti chybí a je o ně zájem. Studující medicíny Vanda Lukáčová poté přednesla téma Ukradnutá ženskosť – sexualita onkologicky chorých žien.
Feminologická témata pokračovala přednáškami gynekoložky/sexuoložky Petry Vrzáčkové, která přednesla své zkušenosti se získáváním evropské atestace v sexuální medicíně Felowship of the European Comittee for Sexual Medicine. Další přednáška byla věnována Využití erotických pomůcek při posilování pánevního dna, z pohledu medicínského. Navazovalo uvedení fyzioterapeutického přístupu magistrou Adélou Kubičkovou na téma Posílení svalů pánevního dna cvičením pilates s cvičebním praktikem ve zkušebně Městského divadla. Plastický chirurg David Tomášek přednesl příspěvek na téma plasticko- chirurgické, multidisciplinární řešení poporodních traumat, gynekoložka Renata Kavanová prezentovala Vliv kombinované hormonální antikoncepce (COC) na ženskou sexuální touhu. Závěrem feminologického sympózia profesor Petr Weiss přednesl příspěvek na téma Partnerská a sexuální spokojenost českých žen a mužů středního věku.
V sekci Varia byly prezentovány příspěvky na téma Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním – urologa Matúš Chocholatý, Sexualita uživatelů marihuany očima partnerek - psycholožka Alexandra Hrouzková, Sleepsex - psycholog Michal Chovanec. Pan profesor Petr Weiss přednesl téma Mýty v sexu II, endokrinoložka Dana Nováková téma Mikrokarcinomy štítné žlázy, gynekoložka Jana Žáková téma Imunita pochvy, mikrobiální flóra, probiotické bakterie.
Na závěr  byly vyhlášeny nejlepší prezentace podle písemného hlasování auditoria na  arších, které byly po celé sympatibulum k dispozici u registrace. Jako nejlepší byly vyhodnoceny: XVIII. andrologické sympozium: v kategorii do 30 let  nebyl žádný přednášející, v kategorii 30 – 50 let: MUDr. Libor Zámečník, PhD. – Kurvatury penisu a jejich řešení, v kategorii nad 50 let: prof. Pavel Pafko -  Gender a chirurgie. I. feminologické sympozium: kategorie do 30 let:  Anna Marešová – Estetická erotika, kategorie 30 – 50 let:  doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc. – Masturbace, kategorie nad 50 let: MUDr. Zlatko Pastor – Novinky v ženské sexuální anatomii. Ocenění dostali tradičně vltavíny, pocházející z jižních Čech (v jižních Čechách existoval zvyk, že každý mladý muž nastávající nevěstě daroval vltavín jako důkaz nejhlubších citů).
Součástí sympatibula byl společenský program: na večerní prohlídce zámku bylo 90 účastníků sympatibula kteří se rozdělily na 3 skupiny. Zámek nemá k dispozici audio zařízení pro cizince, nicméně zahraniční účastníci, kteří se prohlídky zúčastnili, si velmi pochvalovali průvodce, který plynule přecházel z češtiny do angličtiny, takže prohlídka byla zajímavá i pro ně.
Velký zájem byl o večerní  voroplavbu s loučemi po Vltavě, kapacita byla naplněna velmi brzy. Bohužel počasí i zvýšená hladina vody valnou většinu odradila, někteří účastníci na poslední chvíli měnili vory za prohlídku zámku. Původně byly objednány 3 vory s celkovou kapacitou 36 osob, nakonec vyplul pouze jeden s celkem 6 odvážlivci.  
Večerní koncert v divadelní kavárně „Ántré“ se velmi vydařil, ve zcela zaplněné kavárně hrála skupina Maňana, jejíž zpěvačka má svou kapelu Janis Joplin Revival, tančilo se a  kapela musela  pro velký úspěch přidávat. 
Všechny části společenského večera byly účastníky hodnoceny velmi pozitivně, počasí se ale bohužel ovlivnit nedá…  Pršelo, po skončení sympatibula začaly povodně.
Závěrem je nutno poděkovat všem, kdo svojí prací přispěli ke zdaru sympatibula, organizátorkám z divize Medical Services Mladé fronty a podporujícím firmám: Berlin – Chemie Menarini, Pfizer, Eli Lilly a Promed.
Na příští Sympatibulum ČSSM 2014 srdečně zveme, abstrakta letošního sympatibula najdou zájemci na www.cssmweb.cz .
 
 

Rozhovor: 

 
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc., předseda České společnosti pro sexuální medicínu, primář Centra andrologické péče Androcare.
 

Jak se podle vás podařilo letošní sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu

 
Po stránce odborné excelentně, s malými problémy organizačními, které nám nachystalo počasí. Je třeba poděkovat všem přednášejícím, organizující Mladé Frontě, divizi Medical Services, účastněným farmaceutickým společnostem, našim asistentkám a technikům, vedeným panem Dřínkem.
 

Jak jste byl spokojen s náplní feminologického sympózia?

 
Feminologie se vyvíjí jako „andrologie pro dámy“, je vidět že vznikající obor chybí, o informace je velký zájem. Nastoupený směr je třeba udržet v rovině odborné, medicínské, ale ve spolupráci s ostatními vědními obory. To ukázalo letošní ocenění designérky Anny Marešové.
 

Proč byla zařazena feminologie? Bude se tento obor u nás více rozvíjet? Jak jsme na tom ve srovnání se světem?

 
Česká společnost pro sexuální medicínu se bude snažit rozvíjet andrologii a feminologii symetricky, tak aby nevznikal pocit nerovnovány, nedostatku informací a zájmu na žádné straně. Ve srovnání se světem jsme na tom velmi dobře, medicínská feminologie je většinou rozdrobena mezi několik oborů, naše integrační snaha je jedním ze světových prvenství České společnosti pro sexuální medicínu.
 

Jak se zpětně díváte na vývoj krumlovských andrologických sympózií: v čem je to dnes jiné než v počátcích? Mění se témata? Přibývají zkušenosti z oboru?

 
Letos se konalo 18. andrologické sympózium. Od prvního sympózia došlo k výrazné profesionalizaci odborné i organizační, po odborné stránce jsme zcela srovnatelní se státy západní Evropy, ale zachováváme si svoji tvář. Naším cílem je nekonfliktní, komunikativní mezioborová medicínská spolupráce na vysoké odborné úrovni, ve prospěch pacientů. Mezi medicínské obory počítám i psychologii, bez ní by medicína nebyla úplná.
 

A jak vnímáte rozvoj oboru sexuální medicíny v ČR? jsme na evropské úrovni?

Jsou zde rezervy? Co by bylo třeba?

 
Bylo by toho třeba hodně, na vyjmenovávání není dosti prostoru. Hlavní je asi přístup medicíny k sexuálnímu životu jako hodnotě rovnocenné s ostatními tělesnými a duševními funkcemi. Z minulosti jsme zdědili dehonestující přístup k sexualitě některých televizních popsexuologů. Je nutné kultivovat přístup medicínské i obecné veřejnosti k sexualitě a reprodukční medicíně.
To je práce na dlouho, je třeba vysoké odbornosti, nekonfliktní vytrvalosti a nedat se otrávit.
 

Jaké jsou další cíle a plány vaší společnosti (ČSSM)?

 
Výše zmíněná kultivace sexuality v rámci odbornosti sexuální a reprodukční medicíny a lidské kultury obecně, vytváření podmínek pro mladé odborníky, jejich podpora a pomoc při získávání zkušeností a kvalifikace v ČR i v zahraničí. ČSSM je součástí Evropské a Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu, důležitý je import informací a jejich aplikace v praxi u nás, ve prospěch našich pacientů.
 

Jak probíhá spolupráce s podobnými zahraničními společnostmi ?

 
Spolupráce ČSSM, ESSM a ISSM je velmi dobrá, máme možnost publikační, přístup k nejaktuálnější odborné literatuře, možnosti setkávání se na setkáních v Evropě i po celém světě, možnosti podpořit své členy v získávání mezinárodní kvalifikace. V loňském roce tři členové ČSSM získali evropskou atestaci v sexuální medicíně (FECSM), dva z toho z univerzitních pracovišť, jeden ze soukromé praxe. ČSSM se snaží podporovat své členy při získávání kvalifikace i finančně, získání mezinárodní kvalifikace je dosti nákladné.
 

Naše noviny čtou převážně praktičtí lékaři. Co byste jim vzkázal, nebo oč byste je požádal, co se týče sexuální medicíny a pacientů s příslušnými problémy?

 
Aby se rozhodli, zda se budou ve své praxi chtít zabývat sexuálními problémy svých pacientů a pacientek. Pokud ano, aby to dělali co nejlépe, na odborné úrovni naší doby, pokud nikoli, aby je odkázali na kvalifikované lékaře. Nejhorší je bagatelizace (to nic není, to má ve vašem věku skoro každý, stejně to nejde léčit) a marginalizace problémů (víte, kolik pacientů má těžké nemoci, úrazy, rakovinu – a vy chcete léčit sexuální potíže či neplodnost)
Sexuální dysfunkce a poruchy plodnosti mohou být prvním příznakem vážného onemocnění cévní, endokrinní soustavy i nádorového postižení, včasná diagnostika jejich příčin může pacientovi prodloužit život.
 
Děkuji Vám za rozhovor.
 

—————

Zpět