Prolaktin secernující adenom u muže

09.02.2010 18:13

 Josef Marek 

III. interní klinika 1.LF UK a VFN v Praze


   Zatímco prolaktin secernující adenom (prolaktinom) u žen je nejčastějším hypofyzárním adenomem, u mužů je mnohem vzácnější. I když jeho hlavní symptomatologie je hypogonadismus se ztrátou libida a erektilní dysfunkcí, mezi nemocnými v andrologických ambulancích tvoří méně než 1 % nemocných (2). Protože se však jedná o diagnózu závažnou a onemocnění léčitelné, je i při tomto nízkém výskytu nutno o jeho existenci vědět a pomýšlet na ně. Stanovení sérové hladiny prolaktinu by mělo být nedílnou součástí diagnostiky všech nemocných s hypogonadismem.
   Ne každá hyperprolaktinémie je způsobená prolaktin secernujícím adenomem hypofýzy. 
   Prolaktin může být zvýšen i u muže fyziologicky (tab.1), farmakologicky (tab.2) a jinou patologií než je prolaktin secernující adenom (tab.3). A také ne každý adenom, který je doprovázen sekrecí prolaktinu je prolaktinom. Expanzivní procesy hypofýzy lokalizované v introitu sedla mohou kompresí stopky hypofýzy přerušit krevní spojení mezi hypotalamem a hypofýzou portálním oběhem, do hypofýzy se přestane dostávat hypotalamický dopamin a odbrzdí se sekrece prolaktinu v normálních neadenomových buňkách hypofýzy. Takovým expanzivním procesům se říká pseudoprolaktinomy. Všechna tato zvýšení, která nejsou působena prolaktinomem, mají jen zcela raritně vyšší sérovou koncentraci prolaktinu než 200 ug/l, tj. 6000 mIU/l. Jinými slovy, pokud sérová koncentrace je 6000 mIU/l a více, máme jistotu, že se jedná o prolaktinom a ne o pseudoprolaktinom. Čím je koncentrace prolaktinu nižší než je tato hodnota a velikost nádoru přitom větší, tím klesá pravděpodobnost, že se o prolaktinom jedná. Tato skutečnost má velký význam při léčbě: dopaminergní agonisté jsou suverénními léky hyperprolaktinémie a ovlivní ji u prolaktinomů i u pseudoprolaktinomů. Pouze však prolaktinomy se mohou pod jejich vlivem zmenšovat co do velikosti a rozpadat.

  Tab. 1. Možné příčiny fyziologické hyperprolaktinémie u muže.

Noční vzestup prolaktinu
Reaktivní hyperprolaktinémie: Stres, úzkost
Hypoglykémie
Hypertermie
Pohlavní styk

  Tab. 2.: Skupiny léků a léky způsobující farmakologickou hyperprolaktinémii u muže:

psychofarmaka
metoklopramid
cimetidin
verapamil
alfa-metyldopa
narkotika
opiáty
prostaglandiny

  Tab. 3. : Příčiny patologické

prolaktinom
adenomy hypofýzy se smíš. sekrecí
(nejčastěji růstový hormon a prolaktin)
pseudoprolaktinom
lymfocytární hypofyzitida
organické procesy v hypotalamu
hypotyreóza
hypertyreóza
renální insuficience
(chronický dializační program)
jaterní cirhóza
postižení přední stěny hrudní
(herpes zoster, ca mammae, poranění, popálení,
torakotomie, dermatitida apod.)
Addisonova choroba
idiopatická prolaktinémie

   O vývoji a vzniku prolaktin secernujících adenomů u mužů toho ještě mnoho nevíme. Známe sice familiární prolaktinomy, které doprovázejí hereditární mnohočetnou endokrinní adenomatózu MEA), především 1. typu (1), ale ty tvoří jen malou část vyskytujících se prolaktinomů. U sporadických prolaktinomů předpokládáme přítomnost spontánní či indukované mutace v některé laktotropní buňce, která se pak promočními faktory, jakým je kupř. peptid tvořený transformačním genem pro hypofyzární tumory (PTTG), a řadou dalších, především parakrinně a autokrinně působících působků v hypofýze, stimuluje ke klonálnímu růstu.

   Je prolaktin secernující adenom u muže stejné biologické povahy jako prolaktin secernující adenom u ženy? 
   Mezi oběma je celá řada odlišností (tab. 4) včetně histologického nálezu (13). Prolaktinom u mužů je obvykle složen z objemnějších buněk než u žen. Ty mají četnější mitózy a jaderné atypie. Jsou značně vaskularizovány, ale nedochází zde k hemoragiím do tumoru, jak je tomu u žen.

   Tab. 4. Rozdíly mezi prolaktinomy u mužů a u žen

Prolaktinomy u mužů
Jsou méně časté než u žen
Jsou zachyceny většinou až ve stadiu mikroprolaktinomu, 
kdy se manifestují tlakovými příznaky na okolí.
Vyskytují se ve vyšším věku než u žen
Jsou agresivněji rostoucí než u žen
Dosahují větších rozměrů než u žen ("gigantické" adenomy)
Vyskytuje se mezi nimi více rezistentních prolaktinomů 
na dopaminergní agonisty než u žen
Mají odchylnou histologickou strukturu

   Jaká je klinická symptomatologie prolaktin secernujících adenomů u mužů? 
   Přehled klinické symptomatologie přináší tab. 5. Především jsou to symptomy vyvolané hyperprolaktinémií. Ta způsobuje u většiny postižených hypogonadismus. Přesto hypogonadismus bývá jen zřídka příčinou, proč nemocní s prolaktinomem vyhledají lékaře. Je to zřejmě proto, že hypogonadismus se rozvijí pozvolna a většinou se nejedná o plný výpad gonadální funkce. Nemocní svádějí pokles své gonadální funkce obvykle na věk, těžkou práci, exhausci apod. (12). Někteří z nich si uvědomí svůj gonadální deficit až v době, kdy dojde k ústupu hypogonadismu po zahájení léčby.
   Gynekomastie se udává v literatuře u nemocných s prolaktinomy asi ve 20% a galaktorea v 10% (2,14). Sami jsme ji viděli však zcela ojediněle. Popisují se změny ve spermiogramu ve smyslu snížení objemu ejakulátu a snížení počtu spermií. Zachovalé spermie jsou však normální co do tvaru i pohyblivosti - nedochází k tvorbě patologických forem. Z fyziologie je známo, že prolaktin není pro spermatogenezu toxický - naopak normální hladiny prolaktinu jsou pro spermatogenézu nutné a spermie jsou vybaveny na svou cestu zásobami prolaktinu.

Tab. 5. Klinická symptomatologie prolaktinomů u mužů

Příznak Odhad procenta výskytu
Manifestace prolaktinomu v dospělosti:  
Příznaky z hyperprolaktinémie:  
Snížení libida 47 - 78% (6,11,14)
Zhoršení po tence 85% (11)
Snížení fertility  
Erektilní dysfunkce 80% (2,)
Gynekomastie 20 - 23% (2,14)
Galaktorea 8- 13% (2,14)
Citlivost prsů  
Ztráta vousů a maskulinního ochlupení 21-40% (2,14)
Snížení sérové koncentrace testosteronu 80 - 90% (2,11)
Změny v spermiogramu (snížený objem seminální tekutiny, snížený počet spermií)  
Osteoporóza (8)
Z tlaku adenomu na okolí:  
Bolest hlavy 12,5%-56% (6,11,14)
Hypopituitarismus  
Poruchy zraku, restrikce zorného pole 17%-27% (11,12,14)
Parézy okohybných nervů při paraselárním šíření  
Demence u gigantických adenomů  
Manifestace adenomu v dětském věku: Řídký výskyt (5,7)
Retardace pubertálního vyspívání (5,7)
Osteoporóza (4)

 

Jaký je mechanismus vzniku hypogonadismu u prolaktinomu mužů? 
   Hypogonadismus u muže se většinou přisuzuje poklesu hladin testosteronu. Hyperprolaktinémie působí na pokles sekrece testosteronu dvojím způsobem: centrálním, kdy dochází zvýšením obratu dopaminu v hypotalamických jádrech a tak k ztrátě epizodické sekrece gonadotropinů (basální hladiny LH a FSH jsou přitom normální) a periferním, který se vykládá zhoršením citlivosti varletní tkáně na gonadotropiny při vysokých hladinách prolaktinu v cirkulaci (10). Ale zřejmě pokles hladin testosteronu není jediným mechanismem při vzniku hypogonadismu. Léčíme-li nemocné s hyperprolaktinémií testosteronovými přípravky, zřídka kdy dojde k normalizaci potence (na stav před onemocněním) bez současné úpravy hyperprolaktinémie, a to i když hladiny testosteronu jsou normální (3). Testes a stejně i prostata obsahují specifická vazebná místa pro prolaktin a ten může tedy ovlivňovat tyto orgány i přímo. Kromě toho hyperprolaktinémie také brzdí konverzi testosteronu na dihydrotestosteron (2). Aplikace analogů testosteronu je však spolu s úpravou hyperprolaktinémie nutná k dosažení eugonadálního stavu tehdy, je-li adenomem či jeho léčbou destruována hypofýza a vznikne-li hypofyzární gonadotropní deficit. 

   Jakým způsobem vyšetřujeme nemocné s prolaktinomy? 
   Především stanovujeme sérovou hladinu prolaktinu a zjišťujeme velikost adenomu. Prolaktin se stanovuje u nás většinou imunoradiometricky nebo chemiluminiscencí. Výsledky se udávají bud' v ug/l nebo v mIU/l. Komerční kity různých výrobců mají odchylné hodnoty v ug/l. Měly by však všude deklarovat svou kalibraci na mezinárodní standard WHO 84/500, který se vyjadřuje v mIU/l. a dovolí tak srovnat výsledky z různých kitů navzájem. Každá laboratoř by měla pracovat s kitovými soupravami jednoho výrobce a stanovit si vlastní normální hodnoty.
   Na tomto místě se musíme zmínit též o makroprolaktinemii. Je způsobena tím, že se molekuly prolaktinu váží na G imunoglobuliny krevní plazmy a vytvářejí tak dimery nebo polymery prolaktinových molekul, tzv. velký (big) nebo velmi velký (big-big) prolaktin. Takový prolaktin nemá biologickou účinnost, ale při laboratorním vyšetření jej zachytíme (9).
   K zobrazení prolaktinomu slouží magnetická rezonance. CT vyšetření je podstatně méně vypovídající. Týká se to především vztahu adenomu ke zrakové dráze - což je ovšem velmi důležitý údaj. Kompromituje-li adenom zrakovou dráhu, je nutno vždy doplnit vyšetření oční s perimetrem. Často se vyžadují kontroly perimetru u nemocných s adenomem, který se nešíří mimo turecké sedlo. To je ovšem zbytečné zatěžování očních ambulancí.
   Kromě zmíněných vyšetření si u nemocných s prolaktinomy vyšetřujeme hladinu testosteronu a při léčbě sledujeme jeho vzestup. Také ostatní hypofyzární funkce je obvykle nutné ověřit: prolaktinom může infiltrovat hypofýzu a způsobit výpady tropních hypofyzárních funkcí.

   Jakým způsobem léčíme prolaktinomy u mužů? 
   Stejně jako u žen je i u mužů neurochirurgie při léčbě zejména makroprolaktinomů velmi neúspěšná. Téměř vždy zůstane po operaci přítomno residuum a dochází k častým recidivám jeho růstu. Navíc neurochirurgické řešení makroprolaktinomů přináší s sebou řadu komplikací, především vznik hypopituitarismu. Někdy je to však i zraková porucha způsobená adenomem, která se při operaci nejen nezlepší, ale dokonce zhorší.
   Radikální zvrat přinesly do léčby prolaktinomů dopaminergní agonisté. Jejich působením na D2 receptory buněk prolaktinomů dochází nejprve k zástavě sekrece a pak i tvorby prolaktinu v laktotropních buňkách. Při delším působení pak atrofuje buněčný aparát, který se podílí na tvorbě prolaktinu a tím dochází ke zmenšení buněk a tím i celého nádoru. Tento proces (v angličtině se nazývá scvrkávání - shrinkage) začíná brzy po prvé dávce léku a dosahuje svého maxima mezi půl a jedním rokem. Kromě toho se při zmenšování prolaktinomů uplatňuje ještě jeden mechanismus. Dochází k vaskulárním změnám v adenomu a tím k cystické degeneraci. Adenom jakoby se rozpadal zevnitř. Tvoří se pseudocysty, které posléze splývají až vytvoří tzv. sekundární prázdnou selu. Z adenomu může zbýt jen tenký proužek tkáně po obvodu tureckého sedla. Tento proces je delší a k změnám v adenomech může docházet i po několika letech.
   Pokles krevních hladin prolaktinu po začátku léčby je okamžitý a také k počátečnímu zmenšování adenomu dochází velmi rychle. Na tom je založen i terapeutický test k odlišení prolaktinomů a pseudoprolaktinomů. Uvedli jsme, že od určité hladiny prolaktinu (200 ug/l čili 6000 mlU/l) si jsme jisti, že se jedná o prolaktinom. U expanzivních nádorů hypofýzy s nižšími hladinami prolaktinu však není vyloučeno, že se jedná pouze o zabránění transportu hypotalamického dopaminu do hypofýzy a tím odbrzdění prolaktinové sekrece ve zdravých buňkách hypofýzy. Takové nádory však na léky ze skupiny dopaminergních agonistů zmenšením své velikosti nereagují, i když hladiny prolaktinu se velmi rychle a již malou dávkou léku (jedná se o citlivé laktotropní buňky zdravé hypofýzy!) znormalizují. Proto u všech sporných expanzí nasazujeme dopaminergní přípravky. Jde-li o expanzivní proces, který komprimuje zrakovou dráhu a způsobuje již změny na perimetru, musí být rozhodnutí uděláno rychle. K rozhodnutí nám však postačí tři týdny. U prolaktinomů s poruchou zorného pole udávají nemocní prvé zlepšení již v průběhu několika prvých dnů léčby a regrese na perimetru je patrná do 3 týdnů. Pokud k žádnému ústupu změn na perimetru v této době nedojde, považujeme expanzi za pseudoprolaktinom či na medikamentózní léčbu rezistentní prolaktinom. V obou případech je stejný další postup: operační léčba. Pokud není zrak bezprostředně ohrožen a nemůžeme tedy sledovat ani změny na perimetru, musíme se řídit magnetickou rezonancí. Zde jsou však změny patrné až v delším časovém odstupu a tak obvykle provádíme prvou kontrolu až po půl roce léčby.
   Z řečeného vyplývá, že při léčbě dopaminergními agonisty klesá jednak sérová koncentrace prolaktinu, jednak se mění velikost tumoru. Tyto změny však nejdou zcela paralelně. Jsou prolaktinomy, které značně redukují svůj objem, ale kompletní normalizace prolaktinémie se nedosáhne. Jsou naopak prolaktinomy, které záhy normalizují svou sérovou koncentraci proklaktinu, ale změna ve velikosti tumoru je jen nevelká.

   Jaké léky ze skupiny dopaminergních agonistů k léčbě prolaktinomů máme k dispozici?
   Přehled u nás dostupných přípravků přináší tab. 6. V celosvětovém měřítku se stává lékem prvé volby při léčbě prolaktinomů kabergolin. Je to ze tří důvodů: Nejlépe se snáší, nejlépe se váže na dopaminergní receptory prolaktinomů je tedy při jeho použití nejméně rezistentních prolaktinomů, a nejsnáze se používá. Vzhledem k dlouhému biologickému poločasu (asi 90 hodin) je možno jej při dosažení stálé hladiny užívat pouze jednou, maximálně dvakrát týdně. Počet užívaných tablet je proti ostatním přípravkům také podstatně menší - nejvyšší dávky se pohybují kolem 10 tablet za týden. To ovšem značně zlepšuje spolupráci s nemocným. Jedinou nevýhodou přípravku je jeho cena - 1550 Kč za jedno balení o 8 tabletách, tj. téměř 200 Kč za jednu tabletu, a nutnost schvalování preskripce revizními lékaři zdravotních pojišťoven. Vzhledem k této ekonomické realitě postupujeme sami následujícím způsobem (obr.1): léčbu zahajujeme nejlacinějším přípravkem domácího původu terguridem. V případě dobré snášenlivosti a účinku tohoto léku jej ponecháváme. V případě špatné tolerance terguridu zkoušíme ještě snášenlivost přípravků bromokriptinu. Zde se obvykle vyhýbáme originálnímu Parlodelu@, protože je zatížen vysokým doplatkem nemocného. Nesnáší-li nemocný ani bromokriptin, přecházíme na kabergolin. V případě, že účinek terguridu není dostatečný, nezdržujeme se preskripcí přípravků bromokriptinu. Zatímco bromokriptin může být lépe snášen než tergurid, jeho účinek na hladiny prolaktinu větší není. Zařizujeme proto v dalším postupu možnost preskripce kabergolinu.

   Tab. 6: Dostupné přípravky pro medikamentózní léčbu hyperprolaktinémií:

Generický název Firma Výrobní název Forma
tergurid Léčiva Mysalfon tbl 0,5mg
bromokriptin Novartis
Serono
Medochemie
PARLODEL
SEROCRYPTIN
MEDOCRYPTINE
tbl 2,5 mg
tbl 2,5 mg
tbl 2,5 mg
dihydro-ergokryptin-
alfa-mesilas
Poli Industria
Chemica
(Medicom Int.)
AMIRID tbl 20mg
guinagolid Novartis NORPROLAC tbl 75 a 150 ug
cabergolin Pharmacia DOSTINEX tbl 0,5 mg

   Obr.1. Vlastní postup při léčbě dopaminergními agonisty

Jaké jsou nežádoucí účinky dopaminergních agonistů? 
   Všeobecně lze říci, že muži snášejí dopaminergní agonisty lépe než ženy. Nicméně i u nich se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, které sumarizujeme na tab.7. Nejčastěji to jsou stavy nevolnosti, pocity na zvracení až i zvracení. Také stavy celkové malátnosti a únavy se vyskytují dosti často. Ostatní nežádoucí účinky jsou vzácnější.

Tab. 7 : Nejčastější nežádoucí účinky dopaminergních agonistů.

Ortostatická hypotenze:
 Zejména v prvních dnech léčby
 (Nebývá při terguridu)
Nauzea, zvracení, nechutenství
Pocity celkové slabosti a ospalosti
Bolesti hlavy
Psychické změny
 Dysforie, agitovanost, poruchy koncentrace, nespavost
Svalové křeče
Pocity zimy. Zvýšené pocení.
Zácpa.

   Nejčastěji nežádoucí účinky hned na začátku léčby, mohou se však vyskytnout až v jejím průběhu.

 

Jaké má místo v léčbě mužských prolaktinomů ozáření? 
   Jen málokdy dojde při léčbě dopaminergními agonisty k takové destrukci adenomu, že můžeme léčbu dopaminergními agonisty vynechat aniž by hrozila recidiva. Většinou ponecháváme malé množství dopaminergních agonistů natrvalo, protože po jejich vynechání nám hladina prolaktinu opět stoupá. Nemocní užívají kupř. 1 tabletu Mysalfonu denně, někdy třeba jen dvakrát týdně. U některých nemocných však prolaktinom takto příznivě na léčbu nereaguje: nemocný musí brát dlouhodobě denně vysoké dávky dopaminergních agonistů. V případě, že se jeho nádor vlivem léčby zmenšil na velikost, která je vhodná pro ozáření Leksellovým gama nožem, volíme tuto léčbu. Prolaktin nám sice po ozáření gama nožem klesá velmi pomalu, ale po ozáření máme jistotu, že po snížení nebo vynechání dopaminergních agonistů znovu neporoste. Také v případě, že adenom je rezistentní na medikamentózní léčbu či nemocný nesnáší žádný lék z kategorie dopaminergních agonistů, uvažujeme, zda je možno adenom gama nožem ozářit. Někdy se to podaří až po předchozí operaci viz. níže - protože příliš velké adenomy gama nožem zářit nelze.

   Kdy necháváme nemocné s prolaktinomy operovat? 
   Zmínili jsme se, že neurochirurg je na místě v případě rezistentních adenomů nebo při intoleranci dopaminergních agonistů. Rezistence je vzácně kompletní. Většinou prolaktin poklesne, ale neznormalizuje se a nádor se o něco málo zmenší. Nemocné necháme operovat, i když víme, že neurochirurg neodstraní nádor celý. Zbytek tumoru je pak možno dobře ozářit gama nožem - viz výše. Neurochirurgická intervence je také nutná v případě komplikací. Možnou komplikací je akutní krvácení do prolaktinomu (může být u neléčeného i léčeného) a likvorea. Likvorea vzniká u prolaktinomů, které nahlodaly spodinu tureckého sedla. Pod vlivem léčby se nádor zmenší a vzniká volná cesta pro likvorovou tekutinu ven. 
   Závěr: 
   Prolaktin secernující adenom hypofýzy je diagnostikován většinou náhodně a nebo v době, kdy nádor působí již kompresivní příznaky na okolí, především zrakovou dráhu. Stanovit prolaktin je nutné u všech hypofyzárních expanzivních procesů a také u všech nemocných s příznaky hypogonadismu. I když incidence prolaktinomu není častá, vyplatí se na něj myslet. Je totiž většinou
 dobře léčitelný medikamentózně (dopaminergními agonisty) a k operačnímu léčení indikujeme nakonec jen malý počet prolaktinomů, obvykle těch, kteří netolerují dopaminergní agonisty či jsou na ně rezistentní.

   Literatura:

   1) Bertrand J.-H. et al.: Sipple's syndrome associted with large prolactinoma. Clin. Endcorinol. (Oxford) 27,1987, s. 607 - 614. 
   2) Buvat J.: Influence de ľhyperprolactinémie primaire sur le comportement sexuel humain. Nouv. Presse Méd. 11, 1982, č. 48, sa.3561 - 3563 
   3) Carter J.N. et al.: Prolactin-secreting tumors and hypogonadism in 22 men. New Engl. J. Med. 299,1978, s.847-852. 
   4) Colao A. et al.: Prolactinomas in adolescents: persistent bone loss after 2 years of prolactin normalization. Clin. Endocrinol (Oxf) 52, 2000, č. 3, s 319 - 327. 
   5) Dalzell G.W. et al.: Normal growth and pubertal development during bromocriptine treatment for a prolactin-secreting pituitary macroadenoma. Clin. Endocrinol (Oxf.) 26,1987, s. 169 127. 
   6) Dupuy M. et al.: A'adénome a prolactine chez ľhomme. Sem. Hop. Paris 60, 1984, č. 42. s.2943-2954 
   7) Fideleff H.L. et al.: Peripubertal prolactinomas: clinical presentation and long-term outcome with different therapeutic approaches. 
   8) Greenspan S.L. et al.: Osteoporosis in men with hyperprolactinemic hypogonadism. Ann. Interno Med. 104,1986,č. 6, s. 777-782. 
   9) Malarkey W.B. et al.: Long-term assesment of patients with macroprolactinemia. FertiI. Steril. 50,1988, S. 413. 
   10) Perryman R.L., Thorner M.O.: The effects of hyperprolactinemia on sexual and reproductive function in men. J. Andrology 5,1981, s.233-242. 
   11) Pinzone J.J. et al.: Primary medical therapy of micro-and macroprolactinomas in men. Jour. Clin. Endocr. Metab. 85,2000, Č. 9, S. 3053-3057. 
   12) Spark R.F. et al. Hyperprolactinaemia in males with and without pituitary macroadenomas. Lancet 2,1982, s. 129 -131. 
   13) Trouillas J. et al.: Le prolactinome de ľhomme: caracteres cliniques et histologiques. Ann. EndocrinoI. 61,2000, č.3, s. 253-257. 
   14) Walsh J.P., Pullan P.T.: Hyperprolactinaemia in males: a heterogenous disorder. Aust.N.Z. J. Med. 27,1997,č,4, s.385-390.

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. 
III. interní klinika I.LF UK, 
U nemocnice 1, 12808 Praha 2 

—————

Zpět