Erektilní dysfunkce jako symptomatologická diagnóza - aktuální informace

09.02.2010 18:10

V. Kubíček, M. Pohanka 

Souhrn: 

   Erektilní, či lépe řečeno sexuální dysfunkce stojí ve srovnání s jinými zdravotními problémy na okraji zájmu medicíny. Oproti, onemocněním např. kardiovaskulárního, pohybového nebo trávícího ústrojí jsou sexuální funkce ze strany lékařů považovány někdy za ne zcela nezbytnou součást života pacienta. Z hlediska pacienta je pochopitelný určitý ostych začít hovořit na toto téma. Zvláště když je k tomu nutný dostatek času lékaře, klidné, nerušené prostředí a trochu soukromí. Toho všeho se v naší medicíně příliš nedostává. Výsledkem je tzv. marginalizace problému - odsunutí na vedlejší kolej s odkazem na věk pacienta, "důležitější" problémy a podobně. Subjektivně je ale pacientem sexuální insuficience vnímána obvykle velmi nepříjemně, často zhoršuje partnerské vztahy a kvalitu života. 
   Pojem "erektilní dysfunkce" je často mylně považován za diagnózu. Budeme-li na sexuální potíže nahlížet z tohoto zorného úhlu, pak jsme na stejnésymptomatologické úrovni medicínské diagnostiky jako u "diagnóz" dysurie,dyspepsiedysfagiedysforie, atd. V podstatě přeložíme pacientem vylíčené potíže do medicínského názvosloví, toť vše. Pojem erektilní dysfunkce je tedy pouzesymptomatologickou diagnózou. Definice erektilní dysfunkce je založena na kriteriu "erekce dostatečné k uspokojivému sexuálnímu styku". Definice vychází jen z pohledu pacienta a je tedy zcela subjektivní, což vedlo v minulosti k tom, že většina sexuálních potíží byla považována za psychogenní. Velké studie (zejména Massachussettská - "MMAS") prokázaly opak, většina potíží je převážně organického původu, téměř u všech mužů je ale přítomen současně psychogenní faktor. 
   Psychogenní faktory byly považovány za hlavní příčiny potíží zejména u mladších lidí, organické postižení zase u starších mužů. U starších lidí byla sexuální aktivita považována za něco nepatřičného. Mladší člověk jako by neměl právo na sexuální potíže, starší člověk zase na uspokojivý sexuální život (zato má právo mít potíže). Tato teze (psychiatričtí sexuologové rádi užívají pojem "mýtus") má velmi pevné kořeny. Sexuální aktivita nekončí po dosažení určitého věku. "Pověra" že v šesté, sedmé či osmé dekádě života se člověk stane asexuální bytostí je nesmyslná, avšak houževnatě se udržuje i v medicínských oblastech. Kvalita života souvisí se sexuální aktivitou člověka po celý život. 
   Marginalizace souvisí i s neobyčejně nebezpečným fenoménempoddiagnostikování ("underdiagnosis") pacientů se sexuálními dysfunkcemi. Poddiagnostikování je mnohem nebezpečnější než vedlejší účinky léků, pokud se s léky správně zachází. Sexuální potíže a poruchy plodnosti mohou být (a také někdy jsou) jedním z prvních příznaků život ohrožujícího celkového onemocnění. V kartotéce andrologické ordinace našeho pracoviště je možné najít kazuistiky maligních nádorových onemocnění prostaty, varlat a hypofýzy, pacienty s celkovou aterosklerózou pokročilého stupně, s nálezem dekompenzované hypertenze a diabetu, dosud nediagnostikovanými vrozenými vývojovými vadami genitálu atd. Pokud by se lékař u těchto pacientů spokojil se symptomatickou terapií bez řádné diagnostiky, pacienta by poškodil. 
   Svou úlohu zde hraje tradiční umělé rozdělení potíží na organické a psychogenní. Lékaři zabývající se sexuálními dysfunkcemi mají někdy tendenci přiklánět se více k jedné či oné straně. Dochází k penisologizaci problémů (u mužů), kdy je rigidita penisu považována za cíl léčby, nebo psychologizaci potíží (častěji u žen), kdy veškeré problémy jsou hledány jen v emocionální, psychické, partnerské oblasti. Pro pacienty i lékaře je toto zjednodušení pohodlné, a je podporované současným trendem velkého sebevědomí a domnělých možností medicíny ("vše je vždy možné vyřešit podle našeho přání"). 
   Zjednodušení problému na úroveň simplifikace až primitivizace podporují některá média, která v sexuálních dysfunkcích nachází publicisticky vděčná témata. Konsumpce, "spotřební" styl sexuality vyhovuje konzumnímu stylu života. Sexualita se vyvíjí během posledních čtyřiceti let od "to make love" (milovat se) k "to have sex" (mít sex) současných mladých městských profesionálů. 
   Nové léky, které se objevily v posledních létech, přinesly mnoho pozitivního z hlediska poznání fyziologie a patofyziologie sexuálních funkcí obou pohlaví. Nejsou však léky zázračnými. 
   Občas se objeví marketingově motivovaná tendence prohlašovat určitou metodu (penilní implantát), čaj (VAKORAI) či lék (VIAGRA) za optimální (trvalý efekt penilního implantátu, přírodní původ čaje, jednoduchost spolknutí pilulky). Tato hodnocení jsou příliš často nadnesená. O komplikacích operační terapie, o časové omezenosti účinku symptomatického léku, "placebo efektu" čaje, o skupinách pacientů, na než léky účinkují málo či vůbec ne, o možných problémech, pokud není diagnostikována příčina potíží, se marketingové materiály většinou nezmiňují.

   Ideální léčba, která by měla být jednoduchá, bezpečná, neinvazívní, dobře účinná u každého a přinášející trvalé řešení problému bez vedlejších účinků, bohužel nynínení k dispozici. Nejvíce se jí lze přiblížit v individuálním léčebném postupu přizpůsobenému konkrétnímu pacientovi a jeho partnerce.

   Nyní dostupné léky "na potíže s erekcí" mají časově omezený efekt, jako každá symptomatická terapie. Nezbavují nutnosti diagnostikovat příčinu potíží a pacientakauzálně léčit, je-li to možné. Většinou to možné je.

   Sexuální život vždy byl, je a doufejme i bude součástí lidské kultury. Kultivacesexuálního života představuje velmi důležitý kontrakonsumpční faktor. Vyžaduje ale čas, námahu a "citovou investici" terapeuta a pacienta. Spolknout tabletku je jednodušší, výsledek ale nemusí vždy odpovídat očekávání.

   Erektilní dysfunkce nebo mužská sexuální dysfunkce? 
   Pro označení mužských sexuálních potíží se užívá řada pojmů. Některé jsou nepřesné, často se navzájem pletou a zaměňují. Impotence je termín historický, který shrnuje řadu problémů. Historickému dělení impotentia coeundi, impotentia generandi, impotentia satisfactionis odpovídají přibližně dnes užívané termínyerektilní dysfunkce, infertilita a orgastická dysfunkce. Z tohoto pohledu je problém nahlížen spíše z perspektivy muže, ale vždy jde o problém párový, partnerský. I tato označení vychází z příznaků (symptomů), které jsou hodnoceny ze subjektivního pohledu.

   Termín "impotence" byl nyní poněkud rehabilitován, je i v názvu Evropské společnosti pro výzkum impotence ("European Society for Impotence Research "). Týká se obou pohlaví, nejen mužů, ale i žen, a vyjadřuje tak schopnost ("potentia") uspokojivého sexuálního života, která není založena jen na dosažení tvrdosti penisu. Rigidity penisu dnes dosáhnout lze, postupy plastické a estetické chirurgie lze ostatně vytvořit i nový penis. Rigidita penisu se však nerovná kvalitě sexuálního života.

   Správně a raději bychom měli mluvit o sexuální dysfunkci. Další medicínské označení by již nemělo být symptomatické, ale mělo by se řídit objektivně diagnostikovanou příčinou (kauzalitou) potíží, stejně tak jako terapie. 
   Podle pohlaví dnes dělíme sexuální dysfunkci na mužskou (male sexual dysfunction = MSD) a ženskou (female sexual dysfunction = FSD). Časté je soustředění na mužskou sexuální dysfunkci jen ve vztahu k erektilním potížím. Nutno však připomenout existenci dysfunkce ejakulatorní, orgastické a snížení sexuálního zájmu, které jdou velmi často ruku v ruce s erektilními, partnerskými a emocionálními problémy.

   Erektilní dysfunkce je definována jako dočasná či trvalá neschopnost dosáhnout a udržet erekci penisu dostačující k provedení uspokojivého sexuálního styku.

Prevalence erektilní dysfunkce 
   (v závislosti na věku)
věk:
%
  40 let 39%
  50 let 48%
  60 let 57%
  70 let 67%

   Incidence erektilní dysfunkce odpovídá asi 10 % celkové dospělé mužské populace, ovšem jen 10 % postižených mužů vyhledá lékařskou pomoc. (Massachussetts Male Aging Study -1994).

   Příčiny erektilní dysfunkce: 
   Podle etiologie dělíme erektilní dysfunkci na: 
- kavernózogenní (inkompetence kavernózní svaloviny penisu) 
- arteriogenní 
- hormonální 
- psychogenní 
- neurogenní 
- venogenní

   Dělení je do značné míry umělé, ve většině případů je příčina kombinovaná. Není na světě muže, kterého by dlouhodobější, byť organicky podmíněná sexuální dysfunkce nevyvedla z míry. Velmi častý je psychogenní "circulus vitiosus": selhání - obava ze selhání - další selhání", který se někdy velmi účinně negativně potencuje v součinnosti se základním organickým postižením.

   Kavernózogenní erektilní dysfunkce, způsobená insuficiencí hladké svaloviny penisu (neschopností nasát a udržet krev v sinusoidách kavernózních těles) navazuje velmi často na chronickou ischémii svaloviny při obstrukční chorobě arteriální, a na andropenii.

   Snížené hladiny androgenů - andropenie - jsou důležitým faktorem sexuální senzority CNS, transmise vzruchu neurony a na nervosvalové synapsi. Ovlivňují emocionalitu a psychickou reaktivitu muže, tj. samotný začátek sexuální reakce, ale i předání (transmisi) na úrovni: nervové zakončení - endotel sinusoidy - hladká svalovina sinusoidy kavernózního tělesa. Androgendependentní je i nitric oxid syntetáza.

   "Čistě" venogenní erektilní dysfunkce, způsobená přítomností aberantních vén, obcházejících venookluzivní mechanizmus kavernózní svaloviny, se vyskytuje velmi zřídka, je však na ni nutno myslet u nonresponderů na farmakoterapii. Nejčastěji jde o vény v oblasti krur kaverózních těles, a zde operační terapie, provedená na základě farmakokavernózografie může mít dobrý efekt.

   Primárně neurogenní porucha efektivity postihuje pacienty s lézí míšní, sclerosis multiplex, s periferními neuropatiemi a při terapii některými léky, ovlivňujícími CNS.

   Arteriogenní postižení je nejčastější v kombinaci s kavernózní ischemií, ale může jít i o tzv. "čistě" arteriogenní impotenci - např. při poranění pánevních tepen úlomky pánevních kostí při traumatu. Pak má operační léčba, provedená na základě farmakofalloangiografie, šanci na kurativní efekt.

   Pacient trpící diabetes mellitus může být příkladem kombinovaného organického postižení arteriálního, kavernózogenního, neurogenního a hormonálního, často s psychogenní "nástavbou".

   Andrologická diagnostika laboratorní, neinvazivní a invazivní představuje velmi rozsáhlou kapitolu. Stručný přehled:

   1) Základní vyšetření zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření (nezapomenout per rectum!) a laboratorní testy: glykémie, testosteronémie, PSA. Screeningově se stanovuje cholesterolémie, lipidémie. Informace pacienta a diskuse o možnostech léčby je nedílnou součástí této fáze diagnostiky. Pacient starší 40 let, který při vyšetření pro erektilní dysfunkci nebyl vyšetřen per rectum, není vyšetřen lege artis.

   2) Neinvazivní andrologická vyšetření: 
- psychosexuální andrologické vyšetření 
- dopplerovské farmakodynamické vyšetření penilních cév 
- dopplerovské vyšetření skróta a varlat 
- transrektální sonografie prostaty, ejakulatorních duktů a semenných váčků 
- detailní hormonální vyšetření 
- monitorace noční penilní tumescence 
- kavernózní EMG (SPACE) 
- "Body Mass Index" - měření procenta tělesného tuku v poměru k aktivní tkáni (svaly, kosti, orgánové systémy).

   3) invazivní andrologická vyšetření jsou již přípravou k plánovanému operačnímu výkonu (operace na cévním řečišti, implantace protézy): 
- farmakofalloarteriografie 
- kavernózometrie a kavernózografie 
- biopsie tkáně penisu.

   Kvalitní andrologická diagnostika musí sloužit dvěma základním terapeutickým požadavkům:

   1. Bezpečnost terapie: detekce rizikových skupin z hlediska nebezpečí: 
   a) přehlédnutí závažného celkového onemocnění (poddiagnostikování"underdiagnosis") 
   b) terapeutických kontraindikací. 
   2. Účinnost terapie: cílená terapie sexuální dysfunkce podle etiopatogeneze je podstatně efektivnější než terapie vedená podle systému "pokus - omyl". Tyto požadavky je třeba respektovat.

 Terapie erektilní dysfunkce:

   Terapii erektilní dysfunkce lze dělit na non-medikamentózní (penilní protézy, podtlakové erekční přístroje) a medikamentózní.

   Medikamentózní terapie může buďto potlačovat antierektilně působící faktory, nebo působit proerektilně. Je možná i kombinace obou účinků.

Podle mechanizmu účinku jsou farmaka dělena takto:


  Iniciátory Kondicionéry
Centrální: Apomorfin Testosteron
  Melanocyty stimulující hormon  
 
Periferní: Prostaglandin E-1 Viagra, Cialis
  Papaverin + fentolamin Vardenafil 
  "K+ openers" Genová terapie

   Všechny léky a metody mají své indikace, vedlejší nežádoucí účinky a procento úspěšnosti léčby. Volba bezpečného a účinného léku pro konkrétního pacienta (" the right drug for the right patient") je základní rozvahou v terapii erektilní dysfunkce.

   1.1. Jako "gold standard" je stále ještě označována intrakavernózní injekceprostaglandinu E-1. Mechanizmus jeho účinku spočívá v aktivaci intracelulární adenylátcyklázy v kavernózních svalových buňkách a zvýšení produkce cyklického AMP. Zvýšená hladina cAMP vede k relaxaci sinusoid kavernózních těles a k erekci. 
   Jako "zlatý standard" v medikamentózní terapii erektilní dysfunkce se PGE-1 označuje proto, že se užívá již téměř 20 let a jeho účinky pozitivní, negativní i dlouhodobé jsou již velmi dobře známé. Kontraindikace terapie PGE-1 jsou hypersenzitivita k PGE-1 a stavy predisponující k priapizmu: "sickle cell" anemie, mnohočetný myelom a leukémie. Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u pacientů s prolongovanou erekcí v anamnéze, angulací penisu, korporeální fibrózou, m. Peyronie. Komplikace jsou zejména bolestivá erekce, hematom v místě vpichu, priapizmus a riziko vzniku lokální fibrózy. 
   1.2. Kromě injekční formy je vyráběn také PGE-1 pro intrauretrální podání (MUSE - Medicated Urethral System for Erection = PGE-1, nebo ALIBRA = PGE-1 + prazosin). Výrazně jednodušší než u injekcí je možnost podání ve formě pellety (miničípku) zavedeného pomocí sterilní 3 cm dlouhé tyčinky do uretry, odkud za pomoci masáže uretry difunduje lék do korporeální svaloviny. V dohledné době však u nás nebude dostupný, ač systém MUSE byl u nás registrován. 
   Výhodou PGE-1 je relativně dobrý efekt u intrakavernózních injekcí - 70 %, u intrauretrálního podání 43 % pacientů (Porst 1999). Nevýhodou je relativně vysoký "drop out", tj. počet pacientů, kteří zanechají léčby. U intrakavernózní terapie do 2 let zanechá terapie 55 % pacientů, u MUSE do 15 měsíců až 75 % pacientů. Je však velmi zajímavé, že na "drop out" se podílí i pacienti, kteří zanechali léčby proto, že po určité době došlo ke zlepšení stavu a lék již nepotřebují. Pozici "zlatého standardu" PGE-1 atakují nové blokátory PDE-5, ale PGE-1 si ji určitou dobu pravděpodobně ještě udrží.

   2. Centrální alfa-2 blokátory na bázi indolových alkaloidů (yohimbin) mají účinek sexuálního tonika. Presynaptickou blokádou na úrovni CNS zvyšují hladinu katecholaminů v mozkových buňkách, a ovlivňují i hladinu serotoninu v CNS. Mají proto i působení antidepresivní. Jejich vedlejší účinky však mohou způsobit pocity agitovanosti, nespavost, návaly krve do hlavy, závratě a pocení. V terapeutických dávkách nejsou však popisovány závažné komplikace. Pro velmi výraznou interindividuální variabilitu je těžké hodnocení efektu. U některých pacientů jsou výrazné vedlejší účinky již při nízké dávce (5 - 10 mg yohimbin hydrochloridu denně) při absenci účinků pozitivních. Jiní pacienti velmi dobře snášejí i denní dávky kolem 50 mg, při dobrém efektu a bez vedlejších nežádoucích účinků. U nás je registrován preparát Afrodor 2000, který obsahuje extrakt quebracha s yohimbinem jako účinnou látkou, acecarbromal a vitamin E. Yohimbin hydrochlorid s titrací dávky lze předepsat magistraliter.

   3. Apomorfin (UPRIMA) ovlivňuje sexuální senzoritu svým účinkem na dopaminergní systém CNS jako D2 - doparninergní agonista. Jeho efekt je vázán na dobré hormonální prostředí pacienta (androgenémii - u muže, estrogenémii - u ženy), což přispívá k nutnosti pacienta (pacientku) před léčbou řádně hormonálně vyšetřit. Bude dostupný ve formě sublingválních tablet. Působí jako centrální iniciátor v oblasti středního mozku pro erotogenní stimuly (u žen i u mužů) a erektogenní stimuly (u mužů i u žen). Nevýhodou je jeho emetický účinek při překročení optimální dávky, nausea se objevuje asi u 20% pacientů. Slizniční absorpce překonává špatnou ingesční biologickou dostupnost léku. Výhodou je bezpečnost preparátu, efektivita 54 % erekcí dostačujících ke styku (Burnett 2001, VII. Int. Congr. of Androl., Montreal). Apomorfin se vyvíjí také ve formě nazálního spreje.

   4. Fentolamin v perorální formě (Vasomax) je ve stadiu studií. Měl by uplatňovat svůj alfalytický adrenergní efekt cévní a neurogenní u mužské i ženské sexuální dysfunkce. Efektivita je asi 40% erekcí dostačujících ke styku (malý rozdíl oproti placebu ve studiích), lék je dobře tolerován, bez závažných vedlejších účinků.

   5. Topická terapie: V transdermální podobě se za pomoci permeačního "enhanceru" či iontoforézy dostávají farmaka do kavernózní tkáně přes glans. Takto je možné užít minoxidil, glyceryltrinitrát, či PGE-1.

   6. Blokátory PDE-5 (5.izoenzym fosfodiesterázy):

   6.1. Sildenafil citrát (ViagraTM): 
   Byl prvním perorálním blokátorem PDE-5, který byl uveden na trh. V oblasti léčby erektilní dysfunkce přinesl to, co dosud jiný lék neposkytoval: nejsnadněji akceptovatelnou perorální formu podání při relativně rychlém efektu do 1/2 - 1 hodiny po podání. Efekt ale trvá jen 4-5 hodin. 
   Ve snaze o stanovení poměru prospěch / riziko léčby ("benefit / risk ratio") bylo získáno velké množství nových poznatků, které posunuly terapii poruch erekce kupředu. 
   Byly stanoveny absolutní kontraindikace terapie blokátory PDE-5: léčba nitráty a donory nitric oxidu. 
   Relativními kontraindikacemi pro sildenafil jsou: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda či život ohrožující arytmie v posledních šesti měsících, nestabilní angina pectoris, městnavé srdeční selhání, TK pod 95/50 mm Hg nebo nad 170/110 mm Hg, kombinovaná antihypertenzní léčba, interakce s jinými léky (cimetidin, erytromycin), selhávání jaterních a ledvinných funkcí (Chaloupka 1999). 
   Kromě zajištění bezpečnosti léčby je třeba léčbu správně indikovat - nejen aby neuškodila (lze bez rizika léčit např. některými vitaminovými preparáty) ale aby byla racionálně efektivní. U Viagry je tento požadavek potencován ekonomickými faktory léčby. 
   Z hlediska predikce pozitivního efektu léku ukazují výsledky účinnosti sildenafilu rozptyl 47,3 - 72,8 % (Kubíček 2000). Tato procenta odpovídají údajům, které prezentuje ESIR (European Society for Impotence Research). 
   Z analýz etiopatogenetického nálezu u pacientů vyplývá, že s výraznějším organickým nálezem klesá účinnost preparátu. Týká se to postižení arteriogenního, kavernózogenního i hormonálního.

U poruchy arteriální perfúze a kavernózní inkompetence je nedostatečný efekt podmíněn hemodynamickými zákonitostmi. Cyklický GMP je terminálním neurotrasmitérem ("second messenger") vedoucím k relaxaci kavernózní svalové buňky, zapojeným v jejím energetickém guanozintrifosfátovém řetězci. Kavernózní insuficience je často způsobena chronickou ischémií kavernózní svaloviny při arteriální okluzi, kdy dochází k negativní změně poměru zastoupení aktivních kavernózních svalových buněk vůči fibroblastům v kavernózních tělesech. Je-li nedostatek svalových buněk, nemůže se efekt hromadění cGMP po blokádě PDE-5 klinicky uplatnit.

   Snížení efektu sildenafilu koreluje významně se sníženou hladinou androgenů. Nedostatek testosteronu prokazatelně snižuje aktivitu nitric oxid syntetázy (nitric oxid = "first messenger") v NANC nervových zakončeních - tedy na začátku neurotransmitterového řetězce v kavernózní tkáni. 
   U pacientů s androgenní deficiencí je nižší efekt léku dán pravděpodobně také nesprávným očekáváním pacienta. Sildenafil jako blokátor PDE-5 neovlivňuje sexuální apetenci, touhu, libido, "drive" pacienta. Neovlivňuje chuť do sexuálních aktivit a sexuální tonus pacienta. Jejich absence je často hlavním subjektivním problémem v komplexu příznaků parciálního androgenního deficitu u mužů staršího věku (PADAM), ale i u mladších mužů s andropenií. Svým selektivním efektem omezeným na rigiditu kavernózních těles při sexuální stimulaci nemusí pak blokátor PDE-5 splnit očekávání pacienta. 
   Tuto skutečnost je třeba pacientovi předem vysvětlit, ale neodrazovat jej od vyzkoušení léku. Část mužů se pak může cítit ochuzena o "šanci" vyzkoušet lék. Je však třeba racionálně vysvětlit, z čeho vychází naše úvahy, objasnit možnosti a reálná očekávání efektu léku.

   Při dodržování pravidel andrologického screeningu (Guidelines Andrologické sekce ČUS, 1999) a selekci rizikových pacientů u nás nebyly zaznamenány závažné negativní reakce na PDE-5 blokátor . 
   Predikce efektivity léku je ve většině případů možná, ochrání pacienta před nereálným očekáváním. Součástí preskripce by mělo být i poučení o správném užívání léku. Lék účinkuje po dobu 4 - 5 hodin, dlouhodobý či trvalý efekt při opakovaném či soustavnému užívání není patrný. Jako symptomatická léčba však může pacientovi pomoci při sexuálních potížích v partnerském vztahu.

   6.2. Cialis (IC 351): 
   Je novým perorálním blokátorem PDE-5, který dle dosavadních informací má delší poločas, vyšší selektivitu k PDE-5, nebyl zaznamenán výskyt retinálních nežádoucích účinků. Ve III. fázi klinického hodnocení, kde se nyní lék nachází, nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí vedlejší účinky.

   6.3. Vardenafil: 
   Lék má rychlejší nástup účinku, vyšší specificitu k 5. izoezymu PDE, méně nežádoucích účinků. Ve srovnání se sildenafilem působí selektivněji.

   7. Melanocyty stimulující hormon (Melanotan II): 
   Působí jako centrální iniciátor erekce, zvyšuje libido, má ale i topický účinek. Efektivita je asi 50 % erekcí dostačujících ke styku, nejsou známé kontraindikace, mezi nežádoucí účinky patří nausea (21 % pacientů) a snížení chuti k jídlu (někdy není počítáno jako nežádoucí efekt). Nachází se ve III. fázi klinického hodnocení v USA. Významný je jeho potenciál v léčbě sexuální dysfunkce u žen.

   8. Genová terapie v léčbě erektilní dysfunkce: 
   Z hlediska výzkumných pracovníků (VII. International Congress of Andrology, Montreal, červen 2001) je penis ideálním orgánem pro genovou terapii. Adenoviry zprostředkovaný transfer genů do endoteliálního nitric oxidového řetězce se setkal s velmi dobrý efektem v animálních studiích. Periodické intrakavernózní injekce cDNA nesoucí geny pro nitric oxid syntetázu prokázaly excelentní "uptake" genových produktů, zlepšení erektilních funkcí a dlouhodobý efekt na aktivitu kavernózní tkáně.

   9. Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP): 
   Jde o peptid, složený z 37 aminokyselin, který byl imunohistochemicky lokalizován v kavernózní tkáni v animálních studiích. Jeho přítomnost je v přímé úměře s erektivitou - zvýšená hladina koreluje se zvýšenou erektivitou u mladých jedinců, snížená hladina koreluje se sníženou erektivitou u starých jedinců. Účastní se regulace periferního vaskulárního tonu v penisu. Adenoviry zprostředkovaný transfer genů CGRP je možnou budoucí terapií poruch erektivity.

   Cílem andrologické terapie není jen zajištění dostatečné rigidity penisu, ale dosažení dobrého zdravotního stavu muže po stránce organické i psychické a obnovení (či zachování) kvality sexuálního života
   Na VII. mezinárodním andrologickém kongresu v Montrealu (15.- 19.6. 2001) bylo opakovaně zdůrazněno, že sexuální funkce nejsou jen "lifestyle problem", ale ovlivňují závažně kvalitu života člověka. Lidí se sexuálními dysfunkcemi bude pravděpodobně přibývat, tak, jak bude stárnout populace. Zlepšení léčebných možností ovlivní kvalitu jejich života. Obecný trend v léčbě se přesouvá od invazivních k neinvazivním metodám léčby.

PERSPEKTIVA:

   1. Genová terapie: zejména u potíží při diabetes mellitus a u stárnoucích mužů, jako prevence degenerace a možnost restaurace kavernózní tkáně. Lze uvažovat i o rekonstrukci kavernózní tkáně ("tissue engeneering").

   2. Vetší pozornost věnovaná sexuálním dysfunkcím u žen a s tím související problém párové léčby: sexuální aktivita je většinou párová, a léčby by se měli účastnit proto oba partneři. Zlepšení znalostí erotogenních a erektogenních faktorů může přinést nové možnosti terapie na bázi centrální modulace v oblasti CNS.

   3. Přirozené faktory stárnutí a navazující preventivní terapie snažící se o uchování integrity a funkčnosti tkání, nejen o řešení následků někdy již pokročilých onemocnění.

   Nová éra v léčbě sexuálních dysfunkcí by měla být založena na biologicky podložené terapii, která bere v úvahu fyziologické a patofyziologické faktory (organické i psychogenní), které způsobují potíže pacienta.

   Tento přístup se označuje jako funkční vedení léčby ("Functional Management") - Burnett 2001, a měl by být:

   I. co nejméně invazivní
   II. vyvážený v poměru: přesná diagnóza - uspokojivá terapie 
       ("correct dg. - satisfactory th. "), 
   III. měl by respektovat příčinu potíží ("cause specific") 
   lV. měl by mít určitou strategii ("first - second - third line therapy").

Tento závěr je konstruktivní, logický a racionální, směřující ku prospěchu pacientů i andrologie.

Pro ilustraci, že erektilní dysfunkce může být prvním příznakem život ohrožujícího onemocnění uvádíme tuto kazuistiku:

   Muž, věku 62 let, ve velmi dobrém biologickém stavu. 
   Přichází do Centra andrologické péče k vyšetření pro potíže s erekcí, trvající asi 6 měsíců, s progresí hlavně v posledních 3 měsících. Rigidita penisu nedostatečná, na hranici možností vaginální imise, s klesající tendencí během styku. Ranní erekce zřídkavé, potíže s dosažením erekce i při masturbaci, subjektivně významně hodnocena obava ze selhání při styku. Frekvence styku 1x za 10 až 14 dnů, zaznamenal pokles frekvence styku. Ženatý 37 let, manželka mladší o 4 roky, vztah harmonický, bez konfliktů. Pokles chuti k sexuální aktivitě nezaznamenal, ejakulační potíže a problémy s prožíváním orgasmu také ne. 
   Pacient nemá žádné potíže s močením (!). 
Anamnesticky bez závažných onemocnění srdce, cév, ledvin, jater a sítnice. Operační anamnéza: inguinální hernie, fraktura pravého hlezna. Léky trvale neužívá, alergický na léky není. Kouření s přestávkami i několika let, maximálně do 10 cigaret za den. Potíže s varlaty, s plodností nikdy neměl (1 dcera věku 37 let). Otec zemřel na infarkt myokardu ve věku 82 let, byl operován pro zbytnění prostaty. Matka zemřela na komplikace diabetu ve věku 64 let - postižení ledvin. Dvě sestry bez zdravotních potíží. 
   Klinický nález: 
   Habitus, distribuce tuku a ochlupení maskulinní, prsy palpačně bez rezistencí, bez gynekomastie. Tkáň kavernózních těles, zevní ústí uretry a předkožka klinicky bez patologie. Testes oboustranně se snížením tonu, bez zmnožení tkání a tekutiny v obalech, Valsalvův manévr negativní. Varixy na obou dolních končetinách, více vlevo. 
   TK 161/96, P 64/min. regul., měřeno po ukončení vyšetření. 
   Per rectum: 
široká, symetrická, dobře ohraničená prostata, levý lalok tvrdý, hladký, ohraničený.

   Sonografie: 
   penis: homogenní kavernózní tkáň, ztluštění stěn kavernózních arterií mírného stupně, bez kalcifikací. 
   testes: homogenní, volumometrie - dx. 19,9 ccm, sin. 16 ccm. V obalech malé množství volné tekutiny do 10 mm, vény bez dilatace, bez reakce na Valsalvův manévr, lumen žilní vpravo 2 mm, vlevo do 2,5 3 mm. Epididymis bez patologie.

   Transrektální sonografie prostaty: volum prostaty 45 ccm, centrálně patrná expanze tranzitorní zóny s lemem prostatolitů. Posterolaterálně vlevo hypoechogenní ložisko průměru 15 mm, s dobrým ohraničením kapsulou prostaty, lokalizace koresponduje s palpačním nálezem per rectum. Semenné váčky bez retence sekretu, bez známek dilatace či infiltrace.

   Dopplerovské farmakodynamické vyšetření: 
Po intrakavernózní injekci 10 mikrogramů alprostadilu a AV stimulaci promptní reakce, plná rigidita do 5 minut po podání, pokles počínající po 20 minutách, po 90 minutách ještě subjektivní pocit 50 - 60 % rigidity. Dopplerovsky bez známek kavernózní inkompetence, bez signifikantní arteriální obstrukce, turbulence arteriální odpovídající aterosklerotickým změnám kavernózních arterií mírného stupně. Reakce odpovídá neurogennímu postižení.

   Vyšetření hormonálního prostředí a PSA:
   Hladina celkového a biologicky dostupného testosteronu relativně snížena (T testosteron 16,6, norma 10,4 - 45 nmol/l, free testosteron 42,8, norma 20 - 150 pmol/l, SHBG 42, norma 10-100 nmol/l, free androgen index 40,2.) Hodnota tPSA15,5 (norma 0 - 5 ug/l), poměr f/tPSA 10,3 % (norma 19 - 100 %).

   Histologické vyšetření biopsie prostaty provedené pod sonografickou kotrolou (Urologická klinika VFN a 1. LF UK a Ústav patologie VFN v Praze): ve vzorcích číslo 5, 6 a 8 nalezeny struktury mikroacinózního a kribriformníhoadenokarcinomu prostaty. G3+G4=G7.

   U pacienta byla indikována radikální prostatektomie, která byla provedena na Urologické klinice VFN a 1.LF UK v Praze, s dobrou perspektivou kurativního výsledku léčby. Po operaci dosavadní rekonvalescence bez komplikací. Od první návštěvy pacienta do radikální prostatektomie uplynulo 6 týdnů.

   Na závěr si dovolme zopakovat, že pacient přišel do ordinace "jenom" pro potíže s erekcí. Neměl dysurie, evakuační mikční problémy; hematurii, žádné "klasické" močové potíže. Symptomatická terapie bez řádného vyšetření a léčby by mu v tomto případě mohla zkrátit život o mnoho let. 
Resumé: Vždy je nutné pátrat po příčině potíží.

Literatura:

   1. Wilson et aL.: Williams Textbook of Endocrinology. 9th Ed., 1998, Saunders, Philadelphia. 
   2. Chaloupka, V.: lschemická choroba srdeční a sexuální dysfunkce. Prakt. Lék., 79, 1999, No. 10, p. 584-587. 
   3. Kubíček,v.: Mužská infertilita a erektilní dysfunkce. Galén, Praha 1996 
   4. Kubíček, V., Kočí, K.: Péče o pacienty s erektilní dysfunkcí. Guidelines Andrologické sekce ČUS,1999. 
   5. Porst, H.: Prostaglandin E-1 symposium 1st lnternational Consultation on Erectile Dysfunction, Paris, July 1999 
   6. Tanagho,E.A., Mc Aninch,J.: Smith,s General Urology. San Francisco, Lange Medical Book 1995. 
   7. Nieschlag, E., Behre, H.M.: ANDROLOGY - Male reproductive Health and Dysfunction. Springer - Verlag , Berlin 1997 
   8. Hellstrom, J.G.W.: Male lnfertility and Sexual Dysfunction. Springer - Verlag, New York 1997 
   9. Kubíček, V.: Bezpečnost a účinnost terapie mužské sexuální dysfunkce. Andrologie 1/2000, leden 2000. 
  10. Robaire, B., Chemes, H., Morales, C.R.: Andrology in the 21 th. Century - Proceedings of the VII th Intemational Congress of Andrology, Montreal, June 2001.prim. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. 
Centrum andrologické péče 
České Budějovice, U Tří lvů 4,37001 
Praha 5, GEST, Nad Buďánkami /1/24, 150 00

MUDr. Michal Pohanka 
Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK v Praze 
Karlovo náměstí 32, 120 00, Praha 2

—————

Zpět